РОБОТА КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 36 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» В РАМКАХ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ ЗА ТЕМОЮ «ВАРІАТИВНІ МОДЕЛІ КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМ ДОСЛІДНИЦЬКОГО НАВЧАННЯ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ»

2022/2023 навчальний рік

Ще один захід відбувся 17-18 травня 2023 року – Міжнародна науково-практична конференція «Варіативні моделі комп’ютерно орієнтованих методичних систем дослідницького навчання предметів природничо-математичного циклу в закладах освіти» – «Clever: School of Natural and Mathematical Sciences», присвячена пам’яті видатного вченого, академіка Мирослава Івановича Жалдака в рамках XIV Міжнародної виставки “Сучасні заклади освіти – 2023”

З 28 листопада по 06 грудня 2022 року відбувся Міжнародний інтернет-марафон та Міжнародна науково-практична конференція «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу» – «Clever: School of Natural and Mathematical Sciences», у рамках Міжнародної виставки “Сучасні заклади освіти – 2022”.

2021/2022 навчальний рік

Метою діяльності педагогічного колективу нашого закладу в контексті дослідницького навчання дітей дошкільного віку є формування здатності дитини самостійно, творчо освоювати нові способи діяльності й використовувати в будь-якій сфері життя.

Ми помітили, що суттєвої результативності дослідницька діяльність досягається під час реалізації освітніх проєктів.

Музичними керівниками Стахміч І.Л., Степанчук Н.С. під керівництвом завідувача Журавель Н.В. був розроблений і апробований освітній проєкт «Гра музики і світла», метою якого є створення інноваційних умов для всебічного розвитку дітей, їх світло-музичного сприйняття та впровадження елементів музики, світла і кольору як засобу формування музичних здібностей, а саме музично-слухової культури; використання педагогічних можливостей музичного звуку, світла, кольору  для розвитку пізнавальних здібностей дітей; розвиток творчого потенціалу, естетичного смаку, збагачення позитивного емоційного досвіду. Вихованці старших груп разом з педагогами, в атмосфері творчості, зацікавленості, невимушеності, експериментують, досліджують світловий промінь, його музичний колір, створюють власні музично-світлові комбінації. Робота над реалізацією проєкту продовжується. І в цьому їм допомагає Домісолька, чарівна музична фея, яка запрошує допитливих малюків у музичну подорож по країні Світломузики, щоб разом досліджувати, експериментувати, імпровізувати і творити.

2020/2021 навчальний рік

З 01.09.2020 р. заклад перебуває на І (аналітико-констатувальному) етапі дослідно-експериментальної роботи за темою «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі».

У жовтні 2020 року педагоги закладу взяли участь:

 • у спільному методичному мосту «Діяльність закладу дошкільної освіти в рамках дослідно-експериментального проєкту всеукраїнського рівня «Варіативні моделі комп’ютерно орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу»: алгоритм входження»;
 • у роботі Міжнародного інтернет-марафону та Міжнародного науково-практичного семінару «Працюємо в умовах експерименту: Дидактичний інструментарій від професійної термінології до організації освітнього процесу (ECERS-SACERS-FCCERS-ITERS)» для експертів дослідницького проекту «Clever: School of Natural and Mathematical Sciences» – «Варіативні моделі комп’ютерно орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу» в рамках Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2020».

Продовжено роботу щодо забезпечення відкритості закладу його соціокультурному довкіллю, розвитку партнерської взаємодії з різними соціальними інституціями, в тому числі і тісного контакту із сім’єю, у навчанні, вихованні та соціалізації, ефективності роботи з формування компетенцій дитини. З педагогічними працівниками проведена інформаційно-методична робота щодо використання у роботі з батьками Z00m-, Cisco Webex Meetings-, Google Meet-платформ. Створено новий веб-сайт закладу, удосконалюється освітнє інформаційне середовище у соціальній мережі Facebook https://www.facebook.com/groups/2637281476514871/, viber-групах.

2019/2020 навчальний рік

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2000 р. № 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 р. за № 946/5167 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30 листопада 2012 р. за № 1352), Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 р. №114, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 травня 2002 р. за № 428/6716 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 23 листопада 2009 р. за № 1054), договору між Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України та КЗ «ДНЗ № 36 ВМР» від 05.02.2020 р. № 27-07, комунальному закладу «Дошкільний навчальний заклад № 36 Вінницької міської ради» надано статус експериментального всеукраїнського рівня.

У 2019/2020 навчальному році заклад перебував на підготовчому етапі дослідно-експериментальної роботи за темою «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі» (постановка проблеми).

Дослідницько-експериментальна робота комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 36 Вінницької міської ради» в рамках всеукраїнського проєкту «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі» на даному етапі була спрямована на проєктування необхідного матеріально-технічного, методичного забезпечення апробації перспективного педагогічного досвіду з теми експерименту, вивчення, розробку матеріалів із заявленої теми з метою пошуку оптимальних шляхів розвитку досліджуваної теми, об’єднанню педагогів на засадах взаємної творчості, колективної співпраці.

Завданнями закладу на цьому етапі дослідно-експериментальної роботи було:

 • усвідомлення практичних труднощів;
 • формулювання теми та обґрунтування проблеми;
 • формулювання цілей і завдань;
 • фіксація вихідних фактів і теоретичних положень;
 • формулювання провідної ідеї, задуму та гіпотези;
 • розроблення інструментарію (анкети, опитувальники, тести тощо);
 • розроблення носіїв нововведення (програм, посібників щодо формування механізмів розвитку продуктивного, критичного мислення дітей, формування в них цілісної картини cвіту, вміння досліджувати, моделювати, творити на засадах міжпредметних зв’язків, інтеграції складових STREAM-освіти);
 • визначення критеріїв успішності і факторів ризику.

У квітні-травні 2020 р. було здійснено проєктування методичного супроводу експерименту:

 • збір інформації: тестування, опитування, анкетування, вивчення документації, спостереження, експертне оцінювання;
 • вивчення педагогічного досвіду ЗДО з проблеми та пошук шляхів, форм, методів інтеграції з пріоритетним художньо-естетичним розвитком дитини-дошкільника;
 • вивчення теорії питання.

Упродовж даного етапу було сформовано складові комп’ютерно- орієнтованого середовища закладу дошкільної освіти:

 • використання комп’ютерних технологій, зокрема розвиваючих online-ігор, мультфільмів тощо як підсилюючого розвивального компоненту в навчальній діяльності;
 • організація адміністративної, методичної роботи, освітньої діяльності у хмарній структурі ЗДО.

Розпочато роботу щодо забезпечення відкритості закладу його соціокультурному довкіллю, розвитку партнерської взаємодії з різними соціальними інституціями, в тому числі і тісного контакту із сім’єю, у навчанні, вихованні та соціалізації, ефективності роботи з формування компетенцій дитини, якій сприяло функціонування веб-сайту https://dnz36.edu.vn.ua/, удосконалення освітнього інформаційного середовища у соціальній мережі Facebook https://www.facebook.com/groups/2637281476514871/.

Ефективність дослідницько-експериментальної роботи на даному етапі: висока.