Наш навчальний заклад
Новини
Річний звіт про діяльність закладу

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №36 Вінницької міської ради» (далі - КЗ «ДНЗ № 36 ВМР») є закладом загального розвитку, комбінованого типу.
Пріоритетний напрямок освітньої діяльності - художньо-естетичний розвиток дитини-дошкільника. 

Заклад працює за 12-годинним режимом. 

У минулому навчальному році в ДНЗ №36 функціонувало 17 вікових груп:
- 3 групи - 3-го року життя;
- 4 групи - 4-го року життя;
- 4 групи - 5-го року життя;
- 4 групи - 6-го року життя;
- 2 групи - санаторного типу (для дітей з малими та згасаючими формами туберкульозу; для дітей з серцево-судинними захворюваннями). 
Заклад розрахований на 340 місць. Упродовж 2018-2019 н.р. заклад в середньому відвідувало 242 дитини.
Склад працівників дошкільного закладу - 79 осіб, з них 38 педагогів: 1 завідувач, 1 вихователь-методист, 32 вихователі, 3 музичні керівники, 1 практичний психолог. 
Медичним та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований повністю.
Освітній процес у ЗДО здійснювався відповідно до Конституції України, державної програми «Освіта України ХХІ століття», Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку Української державності, Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти в Україні», листа МОН України від 03.07.2009 № 1/9-455 «Планування освітнього процесу в дошкільному закладі», листа Міністерства і науки, молоді та спорту України від 16.06.2016 № 1/9-315 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2019/2020 н.р.», Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, Типового переліку обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільному навчальному закладі (наказ МОН України від 17.03.2006 № 1/9-153). Заклад втілював політику в галузі освіти шляхом реалізації завдань освітньої програми виховання та навчання дітей від двох до семи років «Дитина» .
Виконуючи річний план, педагогічний колектив продовжував роботу над забезпеченням збалансованого розвитку дитини, узгодженості в її житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, сформованістю базису особистісної культури та вирішував такі завдання:
- оптимізація діяльності педагогічного колективу на забезпечення системного підходу до фізкультурно-оздоровчої роботи та вирішення завдань безпеки життєдіяльності; 
- формування художньо-естетичних цінностей дітей у процесі залучення їх до мистецької діяльності;
- забезпечення сучасних підходів до логіко-математичного розвитку 
дітей.
Для цього в дошкільному закладі було створено такі умови: 
- традиційно проводилися педагогічні ради, роботу яких було спрямовано на вирішення поставлених завдань;
- педагогами розроблені чіткі перспективні плани роботи;
- планомірно проводилась робота щодо покращення матеріально-технічної бази дошкільного закладу;
- робота з організації освітнього процесу носила методичний і пошуковий характер та була побудована на діагностичній основі.
Практичним психологом та педагогами закладу двічі на рік проводилось визначення рівня життєвих досягнень дітей дошкільного віку та нервово-психічного розвитку дітей третього року життя. Така оцінка мала на меті допомогти педагогам спланувати подальшу роботу з дітьми, посилити увагу до тієї чи іншої форми активності та сфери життєдіяльності, спланувати поглиблену індивідуальну та групову роботу з недостатньо проявлених ознак компетентності дитини. Знаючи можливості як групи дітей взагалі, так і кожної дитини, подальше планування роботи відбувається на виваженому, діагностично-оціночному підході. Оцінювання психічного розвитку дітей раннього віку проводилось за 6 основними показниками: мова, спілкування, культурно-гігієнічні навички, малювання, дії з предметами, моторика. З цією метою використовувалась шкала оцінки психічного розвитку дітей від 1 до 3-х років (автор: А.Реан). Всі 6 показників характеризуються особливостями розвитку в тому чи іншому віці. Кількість дітей раннього віку, які мають високий рівень психічного розвитку, збільшилась, у порівнянні з першим діагностуванням, на 7 %, за рахунок зменшення кількості дітей з нормальним рівнем розвитку. Дітей з недостатнім та критичним рівнем не виявилось протягом усього навчального року.
г За результатами педагогічного обстеження дітей на рівень засвоєння знань, умінь, навичок відповідно до вимог освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина» можна зробити висновки:
У групах молодшого дошкільного віку (у порівнянні з вереснем) наприкінці навчального року рівень засвоєння програми з різних розділів мав такі показники: 
• розділ «Дитина у природному довкіллі» : високого рівня збільшилось у середньому на 10%, достатнього збільшилося - на 6%, середнього зменшилося на 16%;
• розділ «Образотворча майстерня»: високого рівня збільшилось у середньому на 10%, достатнього зменшилося - на 4%, середнього зменшилося на 31%;
• показники розділу «Дитина у соціумі» також набули змін - високого рівня збільшилось у середньому на 10%, достатнього збільшилося на - 5%, середнього зменшилося на 15%;
• розділ «Логіко-математичний розвиток»: більшість дітей 17% з середнім рівнем логіко-математичного розвитку перейшла в достатній рівень, на 11% збільшилась кількість дітей високого рівня; 
• розділ «Мовлення дитини»: високий рівень - 29%, достатній - 51%, середній - 20% ;
У групах середнього дошкільного віку кількість дітей високого рівня збільшилась в середньому на 9% за всіма розділами, достатнього рівня розвитку збільшилась за всіма розділами програми на 4%. Розвиток мовлення та ознайомлення з навколишнім покращився в середньому на 8%. Дітей з середнім рівнем розвитку зменшилося на 13%.
Рівень засвоєння програмового матеріалу з музичного виховання також підвищився на 7%. 
У групах старшого дошкільного віку, порівняно з початком навчального року, підвищився рівень засвоєння програмового матеріалу з розділу «Дитина у соціумі», «Дитина у природному довкіллі», «Логіко-математичний розвиток». За даними обстежень 66 % випускників дали правильні відповіді на поставлені запитання, розв'язали приклади, знають геометричні фігури, мають достатні знання про величину, форму, кількість предметів. 
Також збільшилась кількість дітей (на 12%), які добре засвоюють програмовий матеріал на заняттях, уміють застосовувати знання на практиці, здатні до інтенсивної розумової діяльності, організовані, уміють зосередитись, старанно виконують завдання, долають труднощі, розуміють вказівки дорослого з першого подання. 
В 2018/2019 навчальному році заклад дошкільної освіти підготував до навчання в школі 112 дітей. За результатами дослідження рівня мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання у школі можна зробити висновок, що 46 дітей (41 %) мають високий рівень мотиваційної готовності до навчання у школі, 56 (50 %) - середній. У них сформовані навички організованості, дисциплінованості, самооцінки. Їх мотиваційна готовність характеризується як достатня, що може бути передумовою подальшого успішного навчання. 10 дітей (9%) мають низький рівень мотиваційної готовності до навчання у школі. 
Завданнями вдосконалення роботи з підготовки дітей до шкільного навчання на наступний період є: формування навичок спілкування та взаємодії з іншими дітьми та дорослими; розвиток дрібної моторики руки; формування адекватної самооцінки, самоконтролю, зниження рівня тривожності. Потрібно також звернути більше уваги на формування у дітей навичок самоконтролю.
Доцільно відзначити, що вихователі активно використовували у своїй роботі позитивний педагогічний досвід та інноваційні педагогічні технології для всебічного розвитку дошкільників. Анкетування щодо виявлення результатів діяльності педагогів з оновлення змісту освітнього процесу показало такий рівень потенційних можливостей: 63% педагогів працюють над зміною змісту освіти і його дидактичним забезпеченням, останні - мають труднощі і тому частково виконують завдання вищеокресленого напряму; 13% вихователів мають первинну обізнаність щодо новітніх технологій; 100% педагогів прагнуть удосконалити рівень своїх умінь і теоретичних знань; 94% вихователів приділяють достатню увагу індивідуальній роботі з дітьми; 87% педагогів працюють над вивченням певної проблеми.
Як результат інноваційних доробок вихователів - підвищення якості освітньої роботи й розвитку дошкільників. Педагоги проводили тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані заняття з різних розділів програми «Дитина», відповідно до обраного напрямку, що забезпечувало високу продуктивність діяльності дітей. Під час таких занять діти розкуті, емоційні, сприймають і вирішують різноманітні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідають на запитання, можуть самостійно робити висновки та узагальнення, висловлюють свої судження.
Значних успіхів досягли вихователі старшої групи №9 Данилюк Н.В. та санаторної групи № 15 Якубіцька С.П., впроваджуючи в практику роботи методи та прийоми Л.Шульги «Розвиток творчих здібностей у дошкільників». Аналіз показників розвитику умінь в зображувальній діяльності вихованців цих груп , завдяки впровадженню даної технології, показав, що на кінець навчального року кількість дітей з високим рівнем розвитку умінь зросла на 8%. Педагоги Поліщук Л.В. та Щупко І.В. грунтовно володіють технологією Л.Б.Фесюкової «Виховання казкою». Це сприяє тому, що вихованці даної групи творчо придумують казки, переказують знайомі на новий лад, в дітей розвивається мовлення, творча уява. 
Педагоги старшої групи № 13 Маковійчук С.Б. та Якупова Л.Р. впроваджують в практику роботи Міжнародну програму соціальної та фінансової освіти дітей «Афлатот». 
В методичному кабінеті створено банк даних інноваційних технологій, які запроваджуються в практику роботи, розроблені картки інновацій та нововведень з визначенням проблеми, цілей нововведення, прогнозованих результатів. Методкабінет поповнився розробками та конспектами занять з різних розділів програми. Виготовлені посібники та дидактичні ігри для формування життєвої компетентності дошкільників. 
Орієнтуючись на пріоритети дошкільної освіти в Україні, практичні напрацювання попередніх років, реальні можливості, запити батьків, виконуючи завдання Комплексної програми розвитку КЗ «ДНЗ №36 ВМР» на 2017-2020 р.р., заклад продовжив роботу за художньо-естетичним напрямком. В рамках реалізації освітнього проекту «Творимо красу», поряд з традиційними формами роботи, поглиблена робота в цьому напрямку здійснювалась в якості гурткової, що сприяло розвитку природних обдарувань кожної дитини. Загалом гуртковою роботою в 15 гуртках було охоплено 180 дітей, що становить 33% від загальної кількості. 
Аналіз проведених засідань гуртків дав можливість виявити, що керівники використовують навчальний матеріал для розвитку здібностей дошкільників за межами програми, ефективно використовують методи і прийоми навчання з метою реалізації обраних завдань відповідно до тематики занять на основі авторських програм та педагогічних інноваційних технологій. Виявлені суттєві позитивні зміни навченості дітей. Так, значно розвинулись артистичні здібності у вихованців театрального гуртка «Юні актори» під керівництвом Степанчук Н.С., вокального співу «Веселі нотки» та гри на музичних інструментах «Маленькі музиканти», (керівники Стахміч І.Л., Панчук Т.І.); покращився рівень сформованості показників з образотворчого мистецтва у дітей старшої групи №8 (гурток: «Чарівний пензлик» , керівник Романенко Г.М. та «Літературний віночок», (керівник Патлата Н.Б.). Зріс рівень хореографічної майстерності дітей гуртка «Ластів'ятко». 
Питаня організації роботи за художньо-естетичним напрямком знаходилося на постійному контролі адміністрації. 
Вихованці гуртків брали участь у різних міських заходах:
- колектив вихованців групи № 7 став учасником виставки-конкурсу новорічних композицій для оздоблення інтер'єру «Зимова феєрія», представивши свою творчу поробку «Новорічна Вінниця»;
- вихованка санаторної групи № 15 Романенко Віталіна стала учасницею міського фестивалю дитячої творчості «Чарівна квітка», декламуючи вірш О. Савлюк «Вінниця». Організація переглядів засідань, звітування керівників гуртків про проведену роботу виявили високий рівень організації гурткової роботи.
Отже в наступному навчальному році слід продовжити роботу з обдарованими дітьми шляхом поглибленої гурткової роботи художньо-естетичного напрямку.
Також на високому рівні здійснювалася робота гуртка з навчання дітей англійської мови (керівники: Адамчік А.Г. та Степаненко М.А.). 
Методична робота закладу була направлена на виконання головних річних завдань, які знайшли своє відбиття в усіх складових річного плану, на підвищення професійної майстерності педагогів, їхню підготовку до засвоєння нових технологій та методик викладання, надання дієвої, компетентної допомоги, активізацію їх творчої діяльності, підвищення інноваційного потенціалу педагогів.
Педагогічний колектив працював над вирішенням методичної проблеми : «Створення особистісно зорієнтованого освітнього середовища, в якому концептуальний розвиток педагога стане основою партнерства на засадах дитиноцентризму з метою формування компетентностей людини 21 століття».
Ці завдання реалізувалися через різні форми методичної роботи. Педагоги працювали творчо та відповідально. 
З метою підвищення науково-теоретичного і методичного рівня та вдосконалення професійної майстерності молодих спеціалістів працювала школа молодого вихователя «Сходинки майстерності». З молодими спеціалістами опрацьовувались актуальні теми з питань діючих навчальних програм, планування освітньої роботи, методів навчання.

У 2019 році чергову атестацію успішно пройшли 5 педагогів, що становить 14 % від загальної кількості педагогів ЗДО. За результатами атестації:

 

- встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «старший вихователь» вихователю-методисту Ратушній Л.В.;
- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» практичному психологу Заїці Н.В.; 
- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» вихователю Сташко О.В.;
- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» вихователю Мельник К.Ю.;
- встановлено одинадцятий тарифний розряд вихователю Носарівській Д.С..
Основними і дієвими формами роботи з педагогічними кадрами в 2018-2019 навчальному році були семінари. Великого значення в підвищенні фахової майстерності педагогів надавалось семінару-практикуму: «Формування креативних особливостей дошкільника в процесі продуктивних видів діяльності», під час якого вихователі вивчали теоретичний матеріал, практикувалися у використанні продуктивних видів діяльності. Також проведено теоретичний семінар: «Програма з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі»».
Активною формою залучення педагогів до підвищення професійної майстерності, формування творчого підходу до організації освітнього процесу з дошкільниками сприяв психолого-педагогічний тренінг «Розвиток креативних здібностей педагога» та «Майстер-клас із нетрадиційного малювання». 
Професійний розвиток вихователя в 2018-2019 н.р. розглядався методичною службою як процес становлення, зростання й реалізації у педагогічній діяльності професійно значущих особистісних якостей і здібностей, знань та вмінь. Значна увага приділялася профілактиці професійного вигорання педагогів. З цією метою було продовжено роботу педагогічного клубу «Мелодія душі» під керівництвом практичного психолога Заїки Н.В. 
В 2018-2019 н.р. роботу творчої групи педпрацівників закладу було спрямовано на вирішення проблеми: «Формування пізнавальної сфери дошкільників на засадах активного використання логічних ігор та вправ». Це дало можливість розширити знання педагогів щодо досягнень науки з даної проблеми, пошуку шляхів впровадження їх у практику роботи закладу дошкільної освіти. В методичному кабінеті напрацьовано та систематизовано теоретичний та практичний матеріал з даної теми.
Успішно пройшли педагогічні читання: «Виховання малят на засадах педагогіки Софії Русової».
Також проводилися групові та фронтальні консультації відповідно до річного плану, індивідуальні та тематичні консультації за наслідками контролю та для молодих вихователів. 
Протягом навчального року, в рамках реалізації цільових освітніх проектів: «З фізкультурою дружимо і зростаємо дужими», «Розвиваємо інтелект», «Творимо красу», які направлені на виконання Комплексної програми розвитку КЗ «ДНЗ № 36 ВМР» на період 2017-2020 р.р. та з метою забезпечення належних умов досягнення оптимальних результатів освітнього процесу, проведено 4 відкритих практичних показів з різних розділів програми, з них на висо¬кому рівні - 2 (50 %), на достатньому рівні - 2 (50 %). Вихователі показали справжню школу педагогічної майстерності, індивідуальні професійні досягнення, цікаві та ефективні форми і методи роботи з дітьми, вміння відкривати в кожній дитині індивідуальність. 
Так досвідом організації роботи з дітьми щодо шляхів формування у дошкільників навичок здорового способу життя ділилася з колегами вихователь старшої групи № 10 Сташко О.В. під час заняття з фізкультури «Маленькі силачі». Вихователь І молодшої групи № 3 Носарівська Д.С. під час заняття «Весела подорож» показувала шляхи формування сенсорних здібностей дітей раннього віку. Як розвивати асоціативно-образне мислення та творчі здібності дітей ділилася досвідом з колегами під час заняття з нетрадиційного малювання «У музеї Зими» вихователь санаторної групи № 15 Якубіцька С.П.. А вихователь старшої групи № 17 Мельник К.Ю. під час заняття гуртка «Інтерактивно-конструктивний LEGO-клуб» демонструвала сучасний підхід до логіко-математичного розвитку дітей старшого дошкільного віку. 
Педагогічний колектив закладу ефективно здійснював освітній процес та знаходився в постійному активному творчому пошуку, брав участь у різних міських заходах:
- на високому рівні проведено семінар для керівників ЗДО міста за темою: «Художньо-естетичний розвиток дошкільника як основа формування загальнокультурної грамотності учня Нової української школи», учасники якого ознайомилися з досвідом роботи нашого закладу за художньо-естетичним напрямком; 
- з метою збереження та зміцнення психофізичного здоров'я, еколого-валеологічної просвіти дітей і дорослих було представлено освітній проект «Фітовітальня Феї Здоровинки», автори завідувач Дуда І.А. та практичний психолог Заїка Н.В., на міському конкурсі освітніх проектів у дошкільній освіті міста в номінації «Експериментальний, пошуково-дослідницький», який отримав ІІІ призове місце;
- з метою популяризації психокорекційної роботи з дошкільниками засобами сенсорної кімнати було проведено презентацію освітнього проекту «Мріємо про сенсорну кімнату», автор практичний психолог Заїка Н.В., для вихователів старших груп ЗДО міста, який отримав І місце в міському конкурсі освітніх проектів (2017-2018 н.р.), в номінації «Експериментальний, пошуково-дослідницький».
Упродовж навчального року у методичній роботі були задіяні 100% педагогів як досвідчених так і молодих. 
Упродовж року завдання садка визначалися на підставі глибокого аналізу та результатів освітньої діяльності колективу з урахуванням рівня майстерності педагогів, художньо-естетичної спрямованості роботи закладу, чітко визначених змісту, мети, основних напрямків діяльності закладу.
Для вирішення завдання щодо оптимізації діяльності педагогічного колективу на забезпечення системного підходу до фізкультурно-оздоровчої роботи та вирішення завдань безпеки життєдіяльності було проведено в листопаді 2018 року тематичне вивчення «Формування у дошкільників навичок здорового способу життя та основ безпечної поведінки». За результатами тематичного вивчення було виявлено, що цьому питанню приділялась належна увага. Дане питання розглядалося на засіданні педагогічної ради: «Організація оптимального рухового режиму дошкільників як умова удосконалення здоровязберігаючого середовища».
Для вирішення завдання формування художньо-естетичних цінностей дітей у процесі залучення їх до мистецької діяльності було здійснено тематичне вивчення «Організація образотворчої діяльності та аналіз образотворчих знань, умінь, навичок у дітей старшого дошкільного віку» (лютий 2019р.). Перевірка виявила певні недоліки, на підставі чого були надані рекомендації педагогам. Питання художньо-естетичного розвитку дошкільників розглядалося на засіданні педагогічної ради: «Розвиток художньої творчості дітей дошкільного віку». 
Забезпечення сучасних підходів до логіко-математичного розвитку дітей - ще одне завдання , над яким працював педагогічний колектив закладу. Для його вирішення у травні 2019 року було проведено тематичний моніторинг «Формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку шляхом розвитку уміння здійснювати математичні та логічні операції на заняттях із сенсорного та логіко-математичного розвитку». Дане питання розглядалося на засіданні педагогічної ради «Сучасні підходи до логіко-математичного розвитку дошкільнят». Наслідки свідчать, що є необхідність в новому навчальному році продовжити роботу педагогічного колективу над розв'язанням проблеми.
За минулий на¬вчальний рік було проведено 4 педагогічні ради, розглянуто 22 пи¬тання з 4 тем. Більша частина питань стосувалася аналізу освітнього процесу, затвердженню плану роботи і плану-ванню на наступний рік, актуалізації питань з художньо-естетичного розвитку дошкільників, фізкультурно-оздоровчої роботи закладу та логіко-математичного розвитку дітей. 
За рішеннями педрад видавалися накази, виконання рішень контролювалося при¬значеними особами. Ефективно працювали на засіданнях педрад педагоги: Якубіцька С.П., Сташко О.В., Мельник К.Ю., Мазуренко Т.П. та інші.
Окреме місце в системі роботи з педагогічними кадрами було відведено діагностичній роботі. Здійснювався диференційований підхід до педагогів на основі діагностування та тестування. Виходячи з результатів, виховате¬лями ставилися індивідуальні цілі роботи на рік. 
У травні 2019 року було проведено анкетування педагогів з метою оцінювання методичної роботи та вивчення пропозицій педагогічних працівників щодо її планування на наступний навчальний рік. За результатами анкетування методичну роботу протягом року оцінено на достатньому рівні. А найактуальнішими проблемними питаннями, які доцільно розглянути наступного року більшість педагогів зазначили: забезпечення сучасних підходів до логіко-математичного розвитку дошкільників; максимальне використання можливостей гри для збалансованого розвитку дошкільнят, формування їх життєвої компетентності, реалізації власного природного потенціалу, індивідуалізації особистісного становлення; підвищення якості дошкільної освіти шляхом забезпечення партнерства, взаємодії між педагогами, батьками та дітьми;
Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони мали науково-методичний і пізнавальний характер, були спрямовані на усунення недоліків, допущенних в питаннях організації освітнього процесу.
Аналіз оцінювання виконання річних завдань 2018-2019 навчального року вказав на необхідність продовження методичної роботи закладу над вирішенням проблеми «Створення особистісно зорієнтованого освітнього середовища, в якому концептуальний розвиток педагога стане основою партнерства на засадах дитиноцентризму з метою формування компетентностей людини 21 століття».
В подальшій роботі з педагогами необхідно продовжувати використовувати інтерактивні вправи і завдання, які спрямовані не стільки на закріплення вже знайомого матеріалу, скільки на освоєння нового, а саме діалоговий обмін інформацією на паритетній основі, моделювання ситуацій (так як педагогів цікавить більш практичний аспект вирішення проблеми), розігрування ділових ігор, спільне подолання проблем тощо. 
Річний план роботи складався відповідно до Комплексної програми розвитку закладу на 2017-2020 р.р.. та координував діяльність педагогічного колективу по розв'язанню освітніх завдань. На його виконання складався місячний та щоденний план. Структура річного плану освітньої роботи відповідає законодавчим вимогам й охоплює всі напрямки роботи закладу. 
Аналіз планування роботи закладу за минулий рік показав, що такі його принципи як актуальність, конкретність, об'єктивність, дотримуються. Покращився рівень дотримання принципів перспективності та безперервності планування. Планово-прогностична функція була реалізована на достатньому рівні. Річний план за 2018-2019 н.р. був реальним, дозволив досягти поставлених цілей. 
Виконання річного плану постійно контролювалося завідувачем закладу. Систематично здійснювався контроль за організацією, проведенням освітньої, оздоровчо-профілактичної роботи, харчування дітей, виконанням режимних моментів, рівнем компетентності дітей з різних розділів Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина». Результати контролю обговорювалися на виробничих нарадах, педагогічних радах, нарадах при завідувачеві.
Система моніторингу успішної адаптації дітей-новачків до умов ЗДО допомогла прослідкувати дієздатність рекомендацій консиліумів з адаптації, а також надала можливість скорегувати роботу всіх педагогів закладу в цьому напрямі. Аналізуючи спостереження в період адаптаційного процесу та підсумовуючи проведену роботу, можна зробити певні ви¬сновки: процес адаптації проходив значно легше в тих дітей, котрі мали добре сформовані певні навички предметно-ігрової діяльності, навички самообслуговування, комунікативні нави¬чки середнього рівня, а також отримали від батьків позитивне настановлення на відвідування дитячого садка. І, безумовно, до¬поміг сталий позитивний виховний вплив сім'ї. На кінець адаптаційного періоду та проведеної роботи зафіксовано наступні показники:
- 44 дітей - 35 % дітей групи мали легку форму адаптації;
- 57 дітей - 47 % дітей групи - середню форму адаптації;
- 23 дітей - 18 % дітей групи - важку форму адаптації.
Виконання всіма учасниками освітнього процесу рекомендацій забезпечило корекцію розвитку дітей різних груп «ризику». Анкетування, проведення таких консультацій, як: «Особливості спілкування з агресивними дітьми», «Особливості спілкування з тривожними дітьми», «Дитина капризує» сприяло виявленню причин емоційного дискомфорту дітей. У закладі з кожним роком збільшується кількість дітей з емоційними проблемами, тривожних, невпевнених в собі, агресивних. Дані психодіагностичного обстеження обумовили створення корекційно-розвивальної групи серед дітей старшого дошкільного віку, з якими проводились заняття за корекційно-розвивальною програмою Г.Нижник «Профілактика емоційних проявів у дітей». Метою занять у даних групах було сприяння створенню у дошкільників позитивного емоційного настрою; формуванню вміння звільнятися від напруження, скутості; розвитку і корекції емоційної сфери дітей; навчання комунікативної та невербальної поведінки; психокорекція проявів тривожності, агресивності, невпевненості, імпульсивності у дітей старшого дошкільного віку. Після проведення занять корекційно-розвивальних програм діти оволоділи навичками самоконтролю негативних емоційних станів, а також навчились розслаблятись і знімати психом'язове напруження. Це сприяло позитивній психологічній атмосфері у групі.
Систематично проводилися корекційно-розвивальні заняття з дошкільниками різних вікових груп, метою яких є розумовий та емоційний розвиток. Проведення занять допомогло дітям зробити перші кроки до самопізнання й саморозуміння, ознайомити їх з пізнавальною та емоційною сферами людини, розвинути пам'ять, увагу, мислення, а також розкрити їх «Я-образ». 
Проведено ряд тренінгів, семінарів та інших інтерактивних форм роботи з педагогами: тренінгові заняття «Світячи іншим - не згори сам», «Психологічна компетентність педагога як передумова організації ефективного особистісно-орієнтованого навчання», «Самоосвіта - найважливіша умова професійного росту педагога»; медіаційне коло «Як я почуваю себе в колективі?». З метою профілактики емоційного вигорання продовжено роботу клубу «Мелодія душі». 
З метою підвищення рівня професійної майстерності педагогів і їхньої самоосвіти: 
• надавались рекомендації: «Як допомогти дитині адаптуватися до нових умов життя», «Конфлікт дитини з однолітками: як реагувати дорослим», «Покарання за непослух: як не нашкодити психічному здоров'ю дитини»;
• підготовлено інформацію: «Здоров'я між рядків, або що повідає графологічний аналіз», «Творити чи витворяти, або про непусті дитячі пустощі»
• розроблено поради: «Аби емоції не накривали дитину», «Виховання дружніх взаємин між дітьми»;
• проведено виступ: «Темперамент дитини».
Щомісяця відбувалися тематичні засідання клубу «Турботливі батьки. Це дозволило батькам знайти оптимальні шляхи спілкування з дитиною, викорис¬товувати адекватні методи виховання й роз¬витку дитини, умов її повного прийняття. 
Щоб допомогти дорослим усвідомити свій суб'єктивний потенціал у розвитку цілісного бачення, становлення особистості дитини; засвоїти знання про вікові особливості дітей та їх психічний розвиток; встановити взаєморозуміння у відносинах: «батьки - співробітники дошкільного закладу» - «батьки - дитина», було проведено заняття для батьків дітей ранніх груп «Раннє дитинство». 
Протягом року проведено ряд заходів для батьків майбутніх першокласників: виступ «Батьківські секрети успішної підготовки дитини до школи»; рекомендації «Вивчаємо іноземну мову безпечно»; папка-пересувка «Готовність до школи»; індивідуальні консультації. Це дало змогу привернути увагу батьків до проблеми психологічної готовності дітей до школи, підвищити їх психологічну компетентність. 
У вихованні дитини, у постійних контактах із нею дорослим, як батькам так і педагогам, необхідно прагнути до створення між ними почуття довіри, безболісного подолання різних непорозумінь, до педагогічної доцільності. Цьому сприяла просвітницька робота, яка реалізовувалася у різноманітних заходах (круглих столах, виступах, нарадах), куточках, розміщених у кожній групі, та куточку психолога. А також у буклетах, папках-пересувках та індивідуальних консультаціях за запитом. 
Аналізуючи роботу за минулий рік, слід зауважити, що потрібно зосередити увагу на ефективній роботі по забезпеченню сприятливих умов для швидкої адаптації дітей до дошкільного закладу, психологічному супроводу дітей старшого дошкільного віку в період підготовки до шкільного навчання.
Враховуючи результативні надбання та недоліки в роботі закладу дошкільної освіти за минулий навчальний рік, виходячи з головних завдань ЗДО, психологічна служба ставить перед собою на новий 2019-2020 н.р. головні напрямки роботи:
- створення сприятливих умов для швидкої адаптації дітей до закладу дошкільної освіти; 
- супровід здібних та обдарованих дошкільників;
- супровід сімей та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах;
- супровід сімей та дітей, учасників АТО;
- супровід дітей, які потребують посиленої психолого-педагогічної уваги;
- забезпечення психологічного супроводу організації інклюзивного навчання дошкільників;
- проведення розвивальної роботи з педагогами для покращення взаємостосунків з дітьми;
- проведення просвітницької роботи з метою реалізації Державних, комплексних, обласних та міських програм;
- здійснення психологічного супроводу дітей старшого дошкільного віку в період підготовки до шкільного навчання.
У закладі створена відповідна система органів управління. Управління закладом дошкільної освіти здійснювалося на основі законодавчих, правових та нормативних документів. Управлінські дії виконувалися у відповідності з розділом VII «Управління закладом дошкільної освіти» чинного Статуту.

 

 

Завдання для вдосконалення системи управління ЗДО на наступний етап розвитку залишається:
• посилення горизонтальних і вертикальних зв'язків між усіма ланками управління;
• поповнення банку інформації, на основі якого можна чітко аналізувати та коректувати освітню ситуацію в ЗДО.
Адміністрація спільно з профспілковим комітетом працювали над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Так на виконання Угоди з охорони праці між адміністрацією та профспілковим комітетом були розроблені комплексні заходи з організації безпечних умов праці відповідно до колективного договору та роботи з охорони праці у ЗДО на 2018-2019 навчальний рік. Два рази на рік на профспілкових зборах заслуховувався аналіз її виконання.
Ознайомлення працівників закладу з директивними документами щодо охорони праці носили системний характер. Це сприяло поліпшенню профілактичної роботи щодо безпеки навчання і праці, запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій під час освітнього процесу та у побуті. Головним завданням такої роботи є привернення уваги колективу закладу, батьків, громадськості до проблем охорони праці, допомога в усвідомленні пріоритетності безпечного та нешкідливого проведення освітнього процесу. 
Випадків травматизму виробничого характеру в закладі не зафіксовано. 
Випадків дитячого травматизму під час освітнього процесу упродовж року не виявлено. З метою безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку та вироблення у них стереотипів безпечної поведінки в групах один раз на тиждень проводилася поглиблена робота з цього питання. Діти отримували знання про норми поведінки у надзвичайних ситуаціях екологічного, техногенного, природного характеру. Вихователі приділяли багато уваги вивченню правил електробезпеки, поведінки з незнайомими людьми, ознайомленню з небезпечними ситуаціями природного характеру (землетрус, ожеледь, повінь, тощо). Крім того у світлі програми «Дитина» вихователі навчали дітей засобам збереження свого здоров'я і здоров'я оточуючих. В цій роботі надавали перевагу методу моделювання, аналізу певних ситуацій, бесідам, урокам практичного життя. 
На достатньому рівні пройшли Тиждень знань безпеки дитини та Тиждень безпеки дитини , під час яких в кожній групі було перевірено загальний стан роботи з охорони життя та здоров'я дітей. За результатами перевірки виявлено, що робота з даного питання проводиться на достатньому рівні. Стан приміщень закладу та параметри мікроклімату задовільні, відповідають вимогам гігієни навчання та праці згідно з «Санітарним регламентом дошкільних навчальних закладів», затвердженим МОЗ України від 24.03. 2016 році № 234.
З метою дотримання техніки безпеки, запобігання нещасним випадкам та збереження здоров'я кожного вихованця, з працівниками закладу, відповідно робочим місцям, проведені вступні, первинні, повторні, цільові інструктажі. У період 2018-2019 навчального року, у жовтні та у травні, комісією проведено обстеження технічного стану будівлі, приміщень. Складено акти з метою усунення виявлених пошкоджень. 
Постійно здійснювався контроль за необхідними і безпечними умовами праці за участю завідувача ЗДО, комісії з охорони праці. Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядалися на виробничих нарадах, на загальних батьківських зборах. Робота з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі проводилась на достатньому рівні. 
Одна з важливих проблем, над якою працював педагогічний колектив - вдосконалення роботи зі школою та батьками щодо забезпечення наступності, перспективності та спадкоємності в роботі з дітьми старшого дошкільного віку та учнями перших класів, створення розвивального життєвого простору. Головною умовою забезпечення наступності у вихованні і навчанні в 2018-2019 навчальному році була спрямованість педагогічного процесу дитячого садка і школи на всебічний розвиток особистості дитини. З огляду на це необхідним став зв'язок програм, методів і форм навчання в дитячому садку і початковій школі. 
Педагоги обох ланок підтримували тісний взаємозв'язок. На початку навчального року відбулася зустріч педагогів закладу дошкільної освіти та школи-колегіуму № 29 щодо забезпечення наступності. У ході зустрічі презентувалася робота нашого закладу, укладено угоду про співпрацю, узгоджено спільний план роботи. Згідно плану роботи, виконані заходи, зокрема, проведено методичний тиждень, спортивні свята, екскурсії. Протягом навчального року були організовані цільові прогулянки до школи (вересень), також екскурсії дітей, а саме: на свято першого дзвоника (вересень), у шкільний спортзал (жовтень), бібліотеку (лютий), у класні кімнати (березень). 
Вихователями відстежувалися результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи. 
Проводилися зустрічі вчителів з дітьми та батьками груп старшого дошкільного віку . На батьківські збори запрошувались вчителі. 
Для вирішення завдання з забезпечення ефективної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі, їх успішного входження у шкільне середовище було проведено тематичне вивчення «Підготовка дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі» (квітень 2019р.). Аналіз усіх переглянутих заходів показав, що рівень організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку належний. В групах створені умови для всебічного розвитку старших дошкільників, педагоги використовують різні форми роботи з дітьми: спостереження, ігри, заняття тощо. Моніторинг стану готовності до шкільного навчання дітей-випускників виявив позитивну динаміку щодо готовності дітей до школи. У цілому рівень компетентності дітей 6-го року життя, згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти та згідно розділів програми «Дитина» - достатньо високий. Та разом з тим педагогам було вказано на необхідність вдосконалення роботи щодо формування у старших дошкільників комунікативних навичок, врахування принципів індивідуалізації та диференціації навчання. 
Як свідчення ефективності даної роботи є й той факт, що в 2019 році з 133
випускників закладу - 69 (52%) продовжать навчання у НВК школі-колегіумі № 29.
Вихователі постійно здійснювали інформаційно - роз'яснювальну роботу з батьками: оновлювали папки-пересувки «Що потрібно першокласнику», проводили бесіди, щодо зміцнення здоров‘я дітей, попередження дитячого травматизму, розвитку та виховання дошкільників, надавалась консультативна допомога і рекомендації. Роботу з наступності ЗДО та ЗНЗ можна вважати достатньою.
На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» та з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку від народження до шести років в дошкільному закладі створено робочу групу, яка складає списки дітей дошкільного віку, на підставі документів первинного обліку громадян, по закріпленій території обслуговування за дошкільним закладом. Створений банк даних. Враховуючи, що велика кількість дітей з різних причин не відвідують дошкільні навчальні заклади, а переважна більшість батьків потребують спеціальної методичної, діагностичної допомоги для здійснення виховних функцій, особливо у підготовці дітей до школи, заклад дошкільної освіти у минулому році здійснював роботу щодо задоволення потреб громадян у вихованні та навчанні дітей 5-річного віку. Налагоджується зв'язок з цими сім'ями з метою розширення інформації про роботу закладу, роз'яснювальної роботи серед батьків щодо необхідності здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти. Педагогами були розроблені анкети для батьків п'ятирічок, розіслані візитки нашого закладу, батьки разом з дітьми запрошувались на різноманітні індивідуальні, групові, масові заходи, які проводились в ЗДО. 
Для інтерактивного спілкування з батьками на сайті ЗДО розміщено матеріали з питань підготовки дітей до школи.
До послуг батьків створений бібліотечний фонд дитячої літератури, посібники, матеріали кращого досвіду родинного виховання.
В минулому році стояло на обліку 40 дітей віком від 3 до 6-ти років. З них дітей п'ятирічного віку 5, всі вони були охоплені дошкільною освітою через освітні заклади приватних та державних форм власності.
Реалізація поставлених завдань є ефективною у разі усвідомлення батьками потреби взаємодії з педагогами у процесі виховання власних дітей, тому поради батькам надавалися відповідно до їх запитів.
В закладі створені всі умови для повноцінного фізичного розвитку та оздоровлення дошкільників. Усі форми роботи з дітьми в ЗДО забезпечили активність рухового режиму у межах встановленої тривалості перебування на свіжому повітрі через проведення відповідних дитячому віку режимних моментів. Вихователями застосовувалися різні форми роботи у достатній кількості й раціональному поєднанні. Вихователі дотримувалися вимог з огляду на необхідність забезпечити дитячу природну потребу в рухах та обсягах рухової активності дітей. Рівень фізичного розвитку дітей достатній. З порівняльного аналізу видно, що загальний рівень оволодіння основними рухами збільшився на 7% в групах молодшого дошкільного віку, на 13% в середніх та 22 % в старших.
Особлива увага приділялася аналізу занять з фізкультури, як основної форми організованого навчання дітей, проведенню ранкової гімнастики, гімнастики пробудження, виконанню основних рухів та фізичної витривалості дітей. Упродовж року проводився медико-педагогічний контроль, який визначив, що щільність проведених занять коливалась в межах норми, рівень фізичних навантажень на організм дитини оптимальний, дотримувався режим рухової активності дітей, правильність побудови занять відповідає вимогам програми та віковим особливостям дітей. Поглиблений медичний огляд дітей лікарями-спеціалістами проводився згідно з графіком. За результатами медичного огляду та антропометричними даними в групах були складені «Листки здоров'я», згідно з яким проводилося маркування меблів, здійснювався індивідуальний підхід під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму упродовж дня, підборі рухливих ігор, ігор-естафет, різних видів гімнастики (ранкова, пробуджуюча, дихальна). Дозування фізичного навантаження на дитячий організм відбувалося відповідно до фізкультурних груп.
Чільне місце в забезпеченні достатньої рухової активності малюків посідали прогулянки. Наявність свіжого повітря, фізичних навантажень дають гарний загартовуючий ефект, внаслідок чого зменшилась кількість дітей, які часто хворіють. 
Медичне обслуговування в закладі дошкільної освіти передбачає надання дітям першої медичної допомоги та профілактиці захворювань, для цього перед навчальним роком медичні сестри поновили медичні препарати для надання допомоги, перев'язочний матеріал та дезінфікуючі засоби. 
Медичний персонал забезпечував проведення санітарно-просвітницької роботи серед колективу та батьків вихованців з питань здорового способу життя, фізкультурно-оздоровчої роботи, загартування, раціонального харчування, попередження різноманітних інфекційних захворювань. Систематично здійснювався аналіз захворюваності, результати подаються у формі звітів в ЦПМСД №5. 
Питання зміцнення та охорони здоров'я малюків заслуховувались на педагогічних радах, загальних зборах трудового колективу, виробничих нарадах, на нараді при завідувачі, ухвалювались дієві рішення.
Медичними пра¬цівниками виконаний річний план роботи на 100 %.
Висока якість дошкільної освіти свідчить про раціональну організацію режиму життя дітей, чергування навчальної з іншими видами розвивальної діяльності.
В закладі функціонують дві санаторних групи: № 15 для дітей з малими та згасаючими формами туберкульозу і №16 для дітей з серцево-судинними захворюваннями. В групах оздоровлювалося 39 дітей: 22 - в групі №15 та 17 - в групі №16. Вихователі цих груп здійснювали поглиблену роботу по оздоровленню дітей, використовуючи нетрадиційні форми та методи загартування: дихальна гімнастика, психогімнастика, аромотерапія, фітотерапія, казкотерапія, часникотерапія, різні види масажів.
Також зміцненню та укріпленню здоров'я вихованців санаторних груп сприяли організовані заняття гуртків: «Здоров'ячки», (група №15) та «Цілющі краплинки», (група №16). 
Пріоритетними завданнями санаторних груп на 
наступний навчальний рік є:
• сприяння зміцненню пристосувальних механізмів організму дітей з розладами здоров'я;
• створення сприятливих умов для психологічного та соціального благополуччя особистості.
Вся лікувально-профілактична, оздоровча та протиепідемічна робота проводилась на належному рівні. Аналіз захворюваності дітей показав, що у 2018-2019 н.р. захворюваність склала 303 випадки. Збільшилась кількість випадків інфекційних захворювань та захворювань крапельними інфекціями. Було зареєстровано такі випадки: кір - 4 в., кашлюк - 3 в., скарлатина - 4 в., що пояснюється епідемією кору і відмовою батьків від щеплень. З метою покращення здоров'я дітей та профілактики захворювань дошкільнята протягом року відвідували фітовітальню.
В закладі створені всі умови для повноцінного фізичного розвитку та оздоровлення дошкільників. Упродовж 2018-2019 навчального року дана робота була спрямована на збереження та зміцнення здоров'я, своєчасний розвиток та належне функціонування всіх органів і систем, підвищення працездатності й запобігання фізичній і психічній втомлюваності дитячого організму, залучення малюків до здорового способу життя, співіснування в соціумі. Все це передбачало формування міцних життєво важливих рухових, культурно-гігієнічних умінь і навичок, правильної постави, ігрових дій, розвитку фізичних якостей, безпечної поведінки у довкіллі, системи знань про власний організм та здоров'я, значення режиму харчування, діяльності і відпочинку, фізичних вправ, загартування.
Усі форми роботи з дітьми в ЗДО забезпечили активність рухового режиму у межах встановленої тривалості перебування на свіжому повітрі через проведення відповідних дитячому віку режимних моментів. Вихователями застосовувалися різні форми роботи у достатній кількості й раціональному поєднанні. Вихователі дотримувалися вимог з огляду на необхідність забезпечити дитячу природну потребу в рухах та обсягах рухової активності дітей. Рівень фізичного розвитку дітей достатній. 
Порівняльний аналіз показав, що загальний рівень оволодіння основними рухами збільшився на 7% в групах молодшого дошкільного віку, на 13% в середніх та 22 % в старших.
Упродовж року проводився медико-педагогічний контроль, який визначив, що щільність проведених занять коливалась в межах норми, рівень фізичних навантажень на організм дитини оптимальний, дотримувався режим рухової активності дітей, правильність побудови занять відповідає вимогам програми та віковим особливостям дітей. Поглиблений медичний огляд дітей лікарями-спеціалістами проводився згідно з графіком. Проводилося маркування меблів, здійснювався індивідуальний підхід під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму упродовж дня, підборі рухливих ігор, ігор-естафет, різних видів гімнастики (ранкова, пробуджуюча, дихальна).
Чільне місце в забезпеченні достатньої рухової активності малюків посідали прогулянки. Наявність свіжого повітря, фізичних навантажень дають гарний загартовуючий ефект, внаслідок чого зменшилась кількість дітей, які часто хворіють.
Медичне обслуговування в закладі дошкільної освіти передбачало надання дітям першої медичної допомоги та профілактицу захворювань.
Медичний персонал забезпечував проведення санітарно-просвітницької роботи серед колективу та батьків вихованців з питань здорового способу життя, фізкультурно-оздоровчої роботи, загартування, раціонального харчування, попередження різноманітних інфекційних захворювань. Систематично здійснювався аналіз захворюваності, результати подаються у формі звітів в ЦПМСД №5.
Питання зміцнення та охорони здоров'я малюків заслуховувались на педагогічних радах, загальних зборах трудового колективу, виробничих нарадах, на нараді при завідувачі, ухвалювались дієві рішення.
Медичними працівниками виконаний річний план роботи на 100  Висока якість дошкільної освіти свідчить про раціональну організацію режиму життя дітей, чергування навчальної з іншими видами розвивальної діяльності.
В закладі функціонують дві санаторних групи: № 15 для дітей з малими та згасаючими формами туберкульозу і №16 для дітей з серцево-судинними захворюваннями. Вихователі цих груп здійснювали поглиблену роботу по оздоровленню дітей, використовуючи нетрадиційні форми та методи загартування: дихальна гімнастика, психогімнастика, аромотерапія, фітотерапія, казкотерапія, часникотерапія, різні види масажів.
Зміцненню та укріпленню здоров'я вихованців санаторних груп сприяли організовані заняття гуртків: «Здоров'ячки», (група №15) та «Цілющі краплинки», (група №16).
Пріоритетними завданнями санаторних груп на 2019-2020 навчальний рік є:
  • сприяння зміцненню пристосувальних механізмів організму дітей з розладами здоров'я;
  • створення сприятливих умов для психологічного та соціального благополуччя особистості.
Вся лікувально-профілактична, оздоровча та протиепідемічна робота проводилась на належному рівні. Аналіз захворюваності дітей показав, що у 2018-2019 н.р. захворюваність склала 303 випадки. Збільшилась кількість випадків інфекційних захворювань та захворювань крапельними інфекціями. Було зареєстровано такі випадки: кір - 4 в., кашлюк - 3 в., скарлатина - 4 в., що пояснюється епідемією кору і відмовою батьків від щеплень. З метою покращення здоров'я дітей та профілактики захворювань дошкільнята протягом року відвідували фітовітальню, де за згодою батьків та рекомендаціями сімейних лікарів вживали профілактичні трав'яні чаї.
У 2018-2019 н.р. було зареєстровано 1 випадок дитячого травматизму в старшій груп

Дата: 2020-06-17 17:46:01