Наш навчальний заклад
Новини
Річний звіт про діяльність закладу

 

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №36 Вінницької міської ради» (далі - КЗ «ДНЗ № 36 ВМР»), загального розвитку, комбінованого типу, знаходиться за адресою: 21022, м. Вінниця, вул. Київська, буд. 124, електронна адреса: dnz36@galaxy.vn.ua
КЗ «ДНЗ № 36 ВМР» є закладом, який в своїй діяльності поєднує всебічний, гармонійний
розвиток особистості дитини, надає їй необхідної компетентності для подальшого життя.
ДНЗ організовує освітній процес за художньо-естетичним напрямком.
розвитку дошкільників, яка містить традиційні форми роботи з дітьми та поглиблену роботу
уртків художньо-естетичного напрямку.
У закладі створено життєвий простір необхідний для якісного проведення навчально -
виховного процесу згідно вимог Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина»
для ігор, розваг, прогулянок, загартування, фізкультурних занять, спортивних змагань,
режимних процесів, медичного обслуговування та повноцінного харчування дошкільників.
Заклад працює за 12-годинним режимом.
У минулому навчальному році в ДНЗ №36 функціонувало 17 вікових груп:
- 3 групи - 3-го року життя;
- 4 групи - 4-го року життя;
- 4 групи - 5-го року життя;
- 4 групи - 6-го року життя;
- 2 групи - санаторного типу (для дітей з малими та згасаючими формами туберкульозу; для дітей з серцево-судинними захворюваннями). Порівняно з 2015/2016 навчальним роком кількість груп не змінилась. 
Заклад розрахований на 340 місць. Упродовж 2016-2017 н.р. заклад відвідувало 560 дітей
- це 165 % від проектної потужності.
Склад працівників дошкільного закладу - 80 осіб, з них 40 педагогів: 1 завідувач, 1 вихователь-методист, 34 вихователі, 3 музичні керівники, 1 практичний психолог.

 

 

Педагогічним, медичним та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований повністю.
Освітньо-виховний процес у дошкільному навчальному закладі здійснювався відповідно до Конституції України, державної програми «Освіта України ХХІ століття», Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку Української державності, Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти в Україні», листа МОН України від 03.07.2009 № 1/9-455 «Планування освітнього процесу в дошкільному закладі», листа Міністерства і науки, молоді та спорту України від 16.06.2016 № 1/9-315 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 н.р.», Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, Типового переліку обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільному навчальному закладі (наказ МОН України від 17.03.2006 № 1/9-153). Заклад втілював політику в галузі освіти шляхом реалізації завдань освітньої програми виховання та навчання дітей від двох до семи років «Дитина» .
Виконуючи річний план, педагогічний колектив продовжував роботу над забезпеченням збалансованого розвитку дитини, узгодженості в її житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, сформованістю базису особистісної культури та вирішував такі завдання:
- розширення у дошкільників екологічного світогляду як необхідної умови формування життєвої компетенції;
- формування у старших дошкільників навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми як умова успішного входження у шкільне середовище;
- створення сприятливого освітнього простору для реалізації завдань соціально-економічного виховання дошкільників. 
Для цього в дошкільному закладі було створено такі умови: 
- традиційно проводилися педагогічні ради, роботу яких було спрямовано на вирішення поставлених завдань;
- педагогами розроблені чіткі перспективні плани роботи;
- планомірно проводилась робота щодо покращення матеріально-технічної бази дошкільного закладу;
- робота з організації освітнього процесу носила методичний і пошуковий характер та була побудована на діагностичній основі.
Вся робота педагогічного колективу була спрямована на здійснення навчального процесу відповідно до інтересів, здібностей, індивідуальності кожної дитини. Забезпечення ефективної організації навчально-виховного процесу сприяло позитивному результату у формуванні компетентності дошкільників згідно з Базовим компонентом, програмою «Дитина»; у готовності до шкільного навчання дітей-випуск¬ників. 
Практичним психологом та педагогами закладу двічі на рік проводилось визначення рівня життєвих досягнень дітей дошкільного віку та нервово-психічного розвитку дітей третього року життя. Така оцінка мала на меті допомогти педагогам спланувати подальшу роботу з дітьми, посилити увагу до тієї чи іншої форми активності та сфери життєдіяльності, спланувати поглиблену індивідуальну та групову роботу з недостатньо проявлених ознак компетентності дитини. Знаючи можливості як групи дітей взагалі, так і кожної дитини, подальше планування роботи відбувається на виваженому, діагностично-оціночному підході. Оцінювання психічного розвитку дітей раннього віку проводилось за 6 основними показниками: мова, спілкування, культурно-гігієнічні навички, малювання, дії з предметами, моторика. З цією метою використовувалась шкала оцінки психічного розвитку дітей від 1 до 3-х років (автор: А.Реан). Всі 6 показників характеризуються особливостями розвитку в тому чи іншому віці. Кількість дітей раннього віку, які мають високий рівень психічного розвитку, збільшилась, у порівнянні з першим діагностуванням, на 7 %, за рахунок зменшення кількості дітей з нормальним рівнем розвитку. Дітей з недостатнім та критичним рівнем не виявилось протягом усього навчального року.

 

Порівнюючи результати з минулим навчальним роком, можна зробити висновок, що у 2016-2017 навчальному році зменшилась кількість дітей (10 дітей - 10%) з високим рівнем розвитку, а дітей з нормальним рівнем розвитку збільшилась на 7% (89 дітей). Дітей з недостатнім та критичним рівнем не виявилось. Це пояснюється тим, що в цьому році вихователі груп раннього віку облаштували у групі функціональні осередки таким чином, щоб максимально забезпечити пізнавальні потреби вихованців, періодично їх змінювали, орієнтуючись на потреби, інтереси, здібності кожної дитини. Це дало змогу дітям отримувати як позитивні емоції, так і розвивати свою творчість, допитливість, уяву та ініціативу, закріплювати сенсорні еталони. Разом з тим вихователям груп раннього віку потрібно систематично планувати та проводити індивідуальні міні-заняття, конкретизувати освітні завдання для кожного малюка або невеликої підгрупи дітей, передбачаючи поступове ускладнення змісту і методів виховання, враховуючи їх досягнення.
За результатами педагогічного обстеження дітей на рівень засвоєння знань, умінь, навичок відповідно до вимог освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина» можна зробити висновки:
У групах молодшого дошкільного віку (у порівнянні з вереснем) наприкінці навчального року рівень засвоєння програми з різних розділів програми мав такі показники: 
• розділ «Дитина у природному довкіллі» : високого рівня збільшилось у середньому на 13%, середнього - на 10%, нижче середнього зменшилося на 6%;
• розділ «Образотворча майстерня»: показники в цілому на середньому рівні;
• показники розділу «Дитина у соціумі» також набули змін - рівень засвоєння програмового матеріалу підвищився в середньому на 12%; 
• розділ «Логіко-математичний розвиток»: більшість дітей з рівнем нижче середнього логіко-математичного розвитку перейшла в середній рівень, на 14% збільшилась кількість дітей високого рівня; 
• розділ «Мовлення дитини»: високий рівень - 22%, середній - 61%, нижче середнього - 17% ;
У групах середнього дошкільного віку кількість дітей високого рівня збільшилась в середньому на 11% за всіма розділами, середнього рівня розвитку збільшилась за всіма розділами програми на 8%. Розвиток мовлення та ознайомлення з навколишнім покращився в середньому на 11%. Дітей з рівнем розвитку нижче середнього зменшилося на 22%.
Рівень засвоєння програмового матеріалу з музичного виховання також підвищився на 7%. 
У групах старшого дошкільного віку, порівняно з початком навчального року, підвищився рівень засвоєння програмового матеріалу з розділу «Дитина у соціумі», «Дитина у природному довкіллі», «Логіко-математичний розвиток». За даними обстежень 85 % випускників дали правильні відповіді на поставлені запитання, розв'язали приклади, знають геометричні фігури, мають достатні знання про величину, форму, кількість предметів. 
Також збільшилась кількість дітей (на 16%), які добре засвоюють програмовий матеріал на заняттях, уміють застосовувати знання на практиці, здатні до інтенсивної розумової діяльності, організовані, уміють зосередитись, старанно виконують завдання, долають труднощі, розуміють вказівки дорослого з першого подання. 
В 2016/2017 навчальному році дошкільний заклад підготував до навчання в школі 130 дітей. За результатами дослідження рівня готовності старших дошкільників до навчання у школі можна зробити висновок, що 52 дітей (41 %) мають високий рівень готовності до навчання у школі, 58 (44 %) - достатній, 20 (15 %) - середній. У них сформовані навички організованості, дисциплінованості, самооцінки. Їх мотиваційна готовність характеризується як достатня, що може бути передумовою подальшого успішного навчання. 
Разом з тим у 4 дітей, які мають середній рівень готовності до школи, можуть виникнути труднощі як під час засвоєння навчального матеріалу, так і під час адаптації до школи (невміння слухати товариша і стежити за його роботою, змістовно спілкуватися з однолітками, погоджувати з ними свої дії; нерозуміння запитань учителя, його особливої позиції, специфічності навчальних ситуацій і навчального спілкування). Таким дітям рекомендовано відвідувати старшу групу дошкільного закладу.

 

Завданнями вдосконалення роботи з підготовки дітей до шкільного навчання на наступний період є: формування навичок спілкування та взаємодії з іншими дітьми та дорослими; розвиток дрібної моторики руки; формування адекватної самооцінки, самоконтролю, зниження рівня тривожності. Потрібно також звернути більше уваги на формування у дітей навичок самоконтролю.
Доцільно відзначити, що вихователі активно використовували у своїй роботі позитивний педагогічний досвід та інноваційні педагогічні технології для всебічного розвитку дошкільників. Анкетування щодо виявлення результатів діяльності педагогів з оновлення змісту освітнього процесу показало такий рівень потенційних можливостей: 75% педагогів працюють над зміною змісту освіти і його дидактичним забезпеченням, останні - мають труднощі і тому частково виконують завдання вищеокресленого напряму; 25% вихователів мають первинну обізнаність щодо новітніх технологій; 100% педагогів прагнуть удосконалити рівень своїх умінь і теоретичних знань; 94% вихователів приділяють достатню увагу індивідуальній роботі з дітьми; 87% педагогів працюють над вивченням певної проблеми.
Педагоги середньої групи № 13 Маковійчук С.Б. та Якупова Л.Р. впроваджують в практику роботи Міжнародну програму соціальної та фінансової освіти дітей «Афлатот».
В методичному кабінеті створено банк даних інноваційних технологій, які запроваджуються в практику роботи, розроблені картки інновацій та нововведень з визначенням проблеми, цілей нововведення, прогнозованих результатів. Методкабінет поповнився розробками та конспектами занять з різних розділів програми. Виготовлені посібники та дидактичні ігри для формування життєвої компетентності дошкільників. 
Орієнтуючись на пріоритети дошкільної освіти в Україні, практичні напрацювання попередніх років, реальні можливості, запити батьків, виконуючи завдання Комплексної програми розвитку КЗ «ДНЗ №36 ВМР» на 2014-2017 р.р., дошкільний заклад продовжив роботу за художньо-естетичним напрямком. В рамках реалізації освітнього проекту «Творимо красу», поряд з традиційними формами роботи, поглиблена робота в цьому напрямку здійснювалась в якості гурткової, що сприяло розвитку природних обдарувань кожної дитини. Загалом гуртковою роботою було охоплено 286 дітей, що становить 51% від загальної кількості. 
Аналіз проведених засідань гуртків дав можливість виявити, що керівники використовують навчальний матеріал для розвитку здібностей дошкільників за межами програми, ефективно використовують методи і прийоми навчання з метою реалізації обраних завдань відповідно до тематики занять на основі авторських програм та педагогічних інноваційних технологій. Виявлені суттєві позитивні зміни навченості дітей. Так, значно розвинулись артистичні здібності у вихованців театрального гуртка «Юні актори» під керівництвом Степанчук Н.С., вокального співу «Веселі нотки» та гри на музичних інструментах «Маленькі музиканти», (керівники Стахміч І.Л., Писарська В.В.); покращився рівень сформованості показників з образотворчого мистецтва у дітей старшої групи №14 (гурток: «Чарівний світ пластиліну» , керівник Марченко С.М.) та «Витинанки», (керівник Харькова В.В.). Зріс рівень хореографічної майстерності дітей гуртка «Ластів'ятко», (керівник Завадська М.В.). 
Питаня організації роботи за художньо-естетичним напрямком знаходилося на постійному контролі адміністрації. 
Вихованці гуртків брали участь у різних міських заходах:
- вихованець середньої групи №9 Трейтяк Рома став переможцем виставки-конкурсу новорічних композицій для оздоблення інтер'єру «Зимова феєрія», представивши свою творчу поробку: «Ялинонька - Снігуронька»;
- вихованці гуртка «Веселі музиканти» стали учасниками, а вихованка середньої групи №12 Мосійчук Діана - переможницею міського фестивалю дитячої творчості «Чарівна квітка» , в номінації «Декламування віршів».
Організація переглядів засідань, звітування керівників гуртків про проведену роботу виявили високий рівень організації гурткової роботи.
Отже в наступному навчальному році слід продовжити роботу з обдарованими дітьми шляхом поглибленої гурткової роботи художньо-естетичного напрямку.
Також на високому рівні здійснювалася робота гуртка з навчання дітей англійської мови (керівники: Орєхова В.К., Кравчук Л.С.). 
В рамках співпраці дошкільного закладу з німецьким культурним центром «Гете-Інститут» при Посольстві Федеративної Республіки Німеччини в Україні, студентами - германістами були організовані гуртки з вивчення німецької мови з дітьми середніх груп. Аналіз навченості вихованців та бажання батьків навчати дітей іноземних мов вказують на доцільність продовження роботи даних гуртків у наступному навчальному році. 
Також відмічено підвищення рівня економічної компетентності у вихованців гуртка «Юні бізнесмени» (керівник Кріт А.П.) та екологічної компетентності у вихованців гуртка природничого спрямування «Маленькі екологи» (керівник Савченко О.В.).
Методична робота закладу була направлена на виконання головних річних завдань, які знайшли своє відбиття в усіх складових річного плану, на підвищення професійної майстерності педагогів, їхню підготовку до засвоєння нових технологій та методик викладання, надання дієвої, компетентної допомоги, активізацію їх творчої діяльності, підвищення інноваційного потенціалу педагогів.
Педагогічний колектив працював над вирішенням методичної проблеми : «Формування педагога-новатора, професіонала високого рівня, з метою методологічної переорієнтації навчально-виховного процесу, спрямованого на розвиток особистості дитини для досягнення якісно нового освітнього рівня». Ці завдання реалізувалися через різні форми методичної роботи. Педагоги працювали творчо та відповідально. 
Підвищення фахового рівня та педагогічної майстерності здійснювалося в різних формах: 
- вихователь Носарівська Д.С. успішно закінчила, а вихователі: Осіпова Ю.Л., Семенець І.В. продовжують навчання у Вінницькому комунальному педагогічному колежі; 
- на належному рівні організовано проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників при КВНЗ «ВАНО». Так курси підвищення кваліфікації за рахунок бюджетних коштів пройшли 4 вихователі. Педагоги працювали над певною проблемою, пов'язаною із темою самоосвіти. Перспективний і річний плани обов'язково узгоджувалися з планами фахової атестації.

 

  З метою підвищення науково-теоретичного і методичного рівня та вдосконалення професійної майстерності молодих спеціалістів працювала школа молодого вихователя «Сходинки майстерності». З молодими спеціалістами опрацьовувались актуальні теми з питань діючих навчальних програм, планування навчально-виховної роботи, методів навчання .
Вихователі Бамбура А.М. та Никончук С.П. відвідували школу молодого вихователя на базі ДНЗ № 31, а вихователь: Носарівська Д.С. - на базі ДНЗ № 21. Музичний керівник Писарська В.В. відвідувала школу молодого музичного керівника. Школу стажера, на базі ДНЗ № 23, відвідували вихователі: Підпалок Т.В., Осіпова Ю.Л., Семенець І.В., Чмих Р.В.
Поряд з молодими в дошкільному закладі працювали досвідчені педагоги-наставники: Якубіцька С.П., Калашнюк Л.М., Голуб Л.П., Данилюк Н.В., Щупко І.В., Савченко О.В., Марченко С.М.. Вони передавали власний досвід практичної роботи молодим, сприяли їх особистісному зростанню.
Надання методичної допомоги педагогам реалізовувалось через надання ряду консультацій, розроблення методичних рекомендацій. В методичному кабінеті організовувалися періодичні виставки літератури та матеріалів в рамках підготовки до педагогічних рад, «На допомогу молодому вихователеві», «Новинки методичної літератури» тощо.
З метою організації ефективної системи методичної роботи, спрямованої на підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, було забезпечено активну участь в роботі міських методичних об'єднань педагогів: Кріт А.П., Никончук С.П., Рой Ю.В., Савченко О.В.,Писарської В.В., Мазур Н.В., Якубіцької С.П., Данилюк Н.В..
На належному рівні проводилась робота з питань самоосвіти, мета якої - придбання нових методичних знань, практичних навичок в результаті самостійної роботи. Кожен педагог вів «Щоденник підвищення фахової майстерності».
Протягом навчального року, з метою підвищення теоретичного рівня педагогами опрацьовувались та використовувалися в роботі методичні посібники, періодичні видання методичного спрямування: «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Практика управління закладом освіти», «Музичний керівник», «Практичний психолог», «Дошкільне виховання», навчально-методичні посібники, рекомендовані МОН України. Науково-методична робота в закладі мала творчий і науковий характер.
Педагоги дошкільного закладу успішно пройшли атестацію.
Аналіз виконання плану проходження атестації педагогічними працівниками ДНЗ № 36 у 2017 році показав:
Чергову атестацію успішно пройшли 6 педагогів, що становить 15 % від загальної кількості педагогів ДНЗ. За результатами атестації :
- встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» вихователю Савченко О.В.;
- встановлено відповідність кваліфікаційній категорії «спеціаліст» - вихователю Рой Ю.В.;
- встановлено відповідність раніше встановленому дев'ятому тарифному розряду - вихователю Голуб Л.П.;
- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» - вихователям: Кріт А.П., Маковійчук С.Б.;
- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» - вихователю Вартазарян Т.В..

 

 Отже, аналіз виконання плану атестації дозволяє зробити висновок про те , що педагоги дошкільного закладу атестуються вчасно з дотриманням графіка.
Основними і дієвими формами роботи з педагогічними кадрами в 2016-2017 навчальному році стали семінари. Великого значення в підвищенні фахової майстерності педагогів надавалось семінару-практикуму «Формування елементарних економічних знань у дітей дошкільного віку», під час якого вихователі вивчали теоретичний матеріал, вправлялися в організації занять з дошкільниками. Проведено теоретичний семінар : « Комплексна освітня програма для дошкільних закладів «Світ дитинства»». Тому в новому навчальному році методична служба закладу продовжить організовувати семінарські заняття з педагогами як одну з найефективніших форм методичної роботи.
Активною формою залучення педагогів до підвищення професійної майстерності, формування творчого підходу до організації навчально-виховного процесу з дошкільниками сприяв психолого-педагогічний тренінг «Педагогіка розуміння».
Професійний розвиток вихователя в 2016-2017 н.р. розглядався методичною службою як процес становлення, зростання й реалізації у педагогічній діяльності професійно значущих особистісних якостей і здібностей, знань та вмінь. Значна увага приділялася профілактиці професійного вигорання педагогів. З цією метою було започатковано роботу педагогічного клубу «Мелодія душі».
В 2016-2017 н.р. роботу творчої групи педпрацівників закладу було спрямовано на вирішення проблеми: «Формування соціальної та фінансової компетентності дошкільників». Це дало можливість розширити знання педагогів про сучасні підходи до економічного виховання дітей, вдосконалити психолого-педагогічну підготовку вихователів, формувати творчий підхід до вибору методів та прийомів згідно з особистісно орієнтованою моделлю дошкільної освіти. В педагогічному кабінеті напрацьовано та систематизовано теоретичний та практичний матеріал з даної теми.
Успішно пройшли педагогічні читання: «Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського».
Також проводилися групові та фронтальні консультації відповідно до річного плану, індивідуальні та тематичні консультації за наслідками контролю та для молодих вихователів. Завідувачем, вихователем-методистом надано 18 групових консультації з питань організації навчально -виховної роботи з дітьми.
Протягом минулого навчального року, в рамках реалізації цільових освітніх проектів: «Майбутній школяр», «Подих природи», які направлені на виконання Комплексної програми розвитку КЗ «ДНЗ №36 ВМР» на період 2014-2017 р.р. та з метою забезпечення належних умов досягнення оптимальних результатів освітнього процесу, проведено 6 відкритих практичних показів з різних розділів програми, з них на висо¬кому рівні - 4 (80 %), на достатньому рівні - 2 (20 %). Під час відкритих показів роботи педагоги закладу презентували заняття інтегрованого змісту. Вихователі показали справжню школу педагогічної майстерності, індивідуальні професійні досягнення, цікаві та ефективні форми і методи роботи з дітьми, вміння відкривати в кожній дитині індивідуальність.
Так досвідом організації роботи з виховання у дітей бережливого відношення до природи ділилася з колегами вихователь першої молодшої групи №1 Голуб Л.П., під час заняття з розділу «Дитина у природному довкіллі» , тема: «Осінні пригоди». Вихователь старшої групи № 4 Рой Ю.В., під час заняття за темою «Вода - чарівниця», показувала шляхи формування екологічного світорозуміння і екологічної вихованості у дошкільників засобами пошуково-дослідницької діяльності в природі. Вихователь молодшої групи № 17 Вартазарян Т.В. продемонструвала методи та прийоми поглиблення педагогічних та психологічних знань батьків з питань спілкування з дитиною, в процесі проведеного тренінгу «Вчимося спілкуватися з дітьми».
Вихователь старшої групи № 7 Кріт А.П. формувала у дітей елементарні економічні знання під час заняття економічного гуртка «Юні бізнесмени», тема: «Відкриваємо пекарню», а вихователь середньої групи №13, Маковійчук С.Б., під час відкритого показу сюжетно-рольової гри «Міні-маркет «Економ»» поділилася досвідом впровадження Міжнародної програми соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного віку від 3 до 6 років «Афлатот».
Педагогічний колектив дошкільного закладу ефективно здійснював навчально -виховний процес та знаходився в постійному активному творчому пошуку, брав участь у різних міських заходах:
- на високому рівні проведено методичне об'єднання вихователів молодших груп ДНЗ міста за темою: «Розвиток творчих здібностей дітей молодшого дошкільного віку засобами театралізованої діяльності», учасники якого ознайомилися з досвідом роботи наших педагогів та удосконалили свій рівень теоретичної та практичної підготовки щодо організації театралізованої діяльності в умовах сучасного дошкільного закладу;
- вихователь-методист Ратушна Л.В. поділилася досвідом організації методичної роботи в закладі із слухачами курсів при КВНЗ «ВАНО»;
- вихователі різних вікових груп - учасники міського конкурсу «Найкращі матеріали до посібника «Вінниця - місто зразкових пішоходів та пасажирів».
Упродовж навчального року у методичній роботі були задіяні 100% педагогів як досвідчених, так і молодих.
Упродовж року завдання садка визначалися на підставі глибокого аналізу та результатів освітньої діяльності колективу з урахуванням рівня майстерності педагогів, художньо-естетичної спрямованості роботи закладу, чітко визначених змісту, мети, основних напрямків діяльності педагогічного закладу.
Для вирішення завдання щодо розширення у дошкільників екологічного світогляду як необхідної умови формування життєвої компетенції було здійснено тематичне вивчення «Стан організації пошуково - дослідницької діяльності в природі в середніх групах» (листопад 2016р.). Перевірка виявила певні недоліки, на підставі чого були надані рекомендації педагогам.
Для вирішення завдання щодо формування у старших дошкільників комунікативних навичок було проведено в лютому 2017 року, тематичне вивчення «Соціальний розвиток дитини, аналіз взаємин з дорослими та однолітками в сюжетно-рольовій грі». За результатами тематичного вивчення було виявлено, що цьому питанню приділялась належна увага. Дане питання розглядалося на засіданні педагогічної ради: «Формування у старших дошкільників навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми»
Питання економічного виховання дошкільників розглядалося на засіданні педагогічної ради: «Формування економічної досвідченості дошкільників - основа соціально-фінансової освіти». Наслідки свідчать, що є необхідність в новому навчальному році продовжити роботу педагогічного колективу над розв'язанням проблем економічного виховання дошкільнят.
Для вирішення завдання з забезпечення ефективної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі, їх успішного входження у шкільне середовище було проведено тематичне вивчення «Підготовка дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі» (травень 2017р.). Аналіз усіх переглянутих заходів показав, що рівень організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку належний. В групах створені умови для всебічного розвитку старших дошкільників, педагоги використовують різні форми роботи з дітьми: спостереження, ігри, заняття тощо. Та разом з тим педагогам було вказано на необхідність вдосконалення роботи щодо формування у старших дошкільників комунікативних навичок, інтеграції завдань особистісного розвитку дітей.
Забезпеченню психолого-педагогічних умов процесу підготовки дітей до шкільного навчання сприяла реалізація проекту «Майбутній школяр» (на виконання Комплексної програми розвитку КЗ «ДНЗ №36 ВМР» на 2014-2017 р.р.). В результаті розроблено комплекс матеріалів щодо організації роботи з адаптації старших дошкільників до шкільних умов.
За минулий на¬вчальний рік було проведено 4 педагогічні ради, розглянуто 27 пи¬тань з 4 тем. Більша частина питань стосувалася аналізу навчально-виховного процесу, затвердженню плану роботи і плану¬ванню на наступний рік, актуалізації питань з екологічного та економічного виховання дошкільників, формування у старших дошкільників навичок спілкування та взаємодії з однолітками та дорослими людьми.
За рішеннями педрад видавалися накази, виконання рішень контролювалося при¬значеними особами. Ефективно працювали на засіданнях педрад педагоги : Маковійчук С.Б., Марченко С.М., Мазур Н.В., Кріт А.П., Поліщук Л.В., Рой Ю.В., Голуб Л.П., Савченко О.В. та інші.
Окреме місце в системі роботи з педагогічними кадрами було відведено діагностичній роботі. Здійснювався диференційований підхід до педагогів на основі діагностування та тестування. Виходячи з результатів, виховате-лями ставилися індивідуальні цілі роботи на рік.
У 2016-2017 н.р. методична служба здійснювала керівництво роботою методичної ради з питань організаційно-методичної роботи щодо розвитку та модернізації дошкільної освіти.
У травні 2017 року вихователем-методистом Ратушною Л.В. було проведено анкетування педагогів з метою оцінювання методичної роботи та вивчення пропозицій педагогічних працівників щодо її планування на наступний навчальний рік. За результатами анкетування можна зробити висновок, що методичну роботу протягом року педагоги оцінили як достатньою. Найактуальнішими проблемними питаннями, які доцільно розглянути наступного року більшість педагогів зазначили: створення сприятливого освітнього простору для реалізації завдань соціально-економічного виховання дошкільників; забезпечення сучасних підходів до фізкультурно-оздоровчої роботи; вдосконалення роботи щодо формування художньо-естетичної компетентності вихованців, реалізацію їх культурних та творчих можливостей.
Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони мали науково-методичний і пізнавальний характер, були спрямовані на усунення недоліків, допущенних в питаннях організації навчально-виховного процесу.
Аналіз оцінювання виконання річних завдань 2016-2017 навчального року вказав на необхідність продовження методичної роботи закладу над вирішенням проблеми «Формування педагога-новатора, професіонала високого рівня, з метою методологічної переорієнтації навчально-виховного процесу, спрямованого на розвиток особистості дитини для досягнення якісно нового освітнього рівня».
В подальшій роботі з педагогами необхідно продовжувати використовувати інтерактивні вправи і завдання, які спрямовані не стільки на закріплення вже знайомого матеріалу, скільки на освоєння нового, а саме діалоговий обмін інформацією на паритетній основі, моделювання ситуацій (так як педагогів цікавить більш практичний аспект вирішення проблеми), розігрування ділових ігор, спільне подолання проблем тощо.
Річний план роботи складався відповідно до Комплексної програми розвитку закладу на 2014-2017 р.р.. та координував діяльність педагогічного колективу по розв'язанню освітніх завдань. На його виконання складався місячний та щоденний план. Структура річного плану навчально-виховної роботи відповідає законодавчим вимогам й охоплює всі напрямки роботи закладу.
Аналіз планування роботи закладу за минулий рік показав, що такі його принципи як актуальність, конкретність, об'єктивність, дотримуються. Покращилося дотримання принципів перспективності та безперервності планування. Планово-прогностична функція була реалізована на достатньому рівні. Річний план за 2016-2017 н.р. був реальним, дозволив досягти поставлених цілей.
Виконання річного плану постійно контролювалося завідувачем закладу. Систематично здійснювався контроль за організацією, проведенням освітньо-виховної, оздоровчо-профілактичної роботи, харчування дітей, виконанням режимних моментів, рівнем компетентності дітей з різних розділів Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина». Результати контролю обговорювалися на виробничих нарадах, педагогічних радах, нарадах при завідувачі.
Пріоритетними завданнями для вдосконалення роботи методичної служби на наступний період розвитку є:
• здійснення нових підходів до роботи з педагогами через використання інтерактивних форм роботи;
• проводити моніторинг динаміки рівня педагогічної майстерності педагогів, вивчення професійних потреб і запитів педагогів з метою прогнозування розвитку їх професійної компетентності та визначення раціональних шляхів підвищення ефективності та результативності діяльності;
• створення умов для досягнення стійкої мотивації пе¬дагогів на зростання професійної майстерності.
Робота психологічної служби закладу спрямована на максимальне сприяння психічному, особистісному й індивідуальному розвитку дітей на кожному виховному етапі, на створення умов для формування у дітей мотивації до самовиховання та саморозвитку, що гарантує їм в подальшому житті соціальну зрілість, на допомогу дітям в адаптаційний період, на вирішення проблем ефективної підготовки дітей до навчання у школі.
Пріоритетними завданнями психологічної служби ДНЗ на 2016-2017 н.р. були:
- створення сприятливих умов для швидкої адаптації дітей до дошкільного закладу;
- супровід здібних та обдарованих дошкільників;
- супровід сімей та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах;
- супровід сімей та дітей, учасників АТО;
- супровід дітей, які потребують посиленої психолого-педагогічної уваги;
- забезпечення психологічного супроводу організації інклюзивного навчання дошкільників;
- проведення розвивальної роботи з педагогами для покращення взаємостосунків з дітьми;
- проведення просвітницької роботи з метою реалізації Державних, комплексних, обласних та міських програм;
- здійснення психологічного супроводу дітей старшого дошкільного віку в період підготовки до шкільного навчання.
У 2016-2017 н.р. робота психологічної служби ДНЗ №36 проводилася за такими напрямками: психодіагностична, корекційно-розвивальна, консультативна, організаційно-методична, зв'язки з громадськістю, а також реалізація Національних, Державних та регіональних програм.
Для ефективного всебічного вивчення кожної дитини і з'ясування напрямків роботи із вихованцями впродовж навчального року було проведено анкетування батьків з метою заповнення соціально-педагогічного паспорта дитячого садка, також на кожну дитину раннього віку було заведено індивідуальну картку психологічного розвитку, де можна прослідкувати зміни, що відбулись у розвитку кожної дитини.
Система моніторингу успішної адаптації дітей-новачків до умов ДНЗ допомогла прослідкувати дієздатність рекомендацій консиліумів з адаптації, а також надала можливість скорегувати роботу всіх педагогів дошкільного навчального закладу в цьому напрямі. Аналізуючи спостереження в період адаптаційного процесу та підсумовуючи проведену роботу, можна зробити певні ви¬сновки: процес адаптації проходив значно легше в тих дітей, котрі мали добре сформовані певні навички предметно-ігрової діяльності, навички самообслуговування, комунікативні нави¬чки середнього рівня, а також отримали від батьків позитивне настановлення на відвідування дитячого садка. І, безумовно, до-поміг сталий позитивний виховний вплив сім'ї. На кінець адаптаційного періоду та проведеної роботи можемо сказати, що:
23 % (29) дітей груп мають легку форму адаптації.
52 % (66) дітей груп мають середню форму адаптації.
25 % (33) дітей груп мають важку форму адаптації.
Виконання всіма учасниками освітнього процесу рекомендацій забезпечило корекцію розвитку дітей різних груп «ризику». Анкетування, проведення таких консультацій, як: «Особливості спілкування з агресивними дітьми», «Особливості спілкування з тривожними дітьми», «Особливості спілкування з неуважними дітьми», сприяло виявленню причин емоційного дискомфорту дітей. У дошкільному закладі з кожним роком збільшується кількість дітей з емоційними проблемами, тривожних, невпевнених в собі, агресивних. Дані психодіагностичного обстеження обумовили створення корекційно-розвивальної групи серед дітей старшого дошкільного віку, з якими проводились заняття за корекційно-розвивальними програмами Т.Прищепи «Соціалізація дошкільників», Г.Нижник "Профілактика емоційних проявів у дітей". Метою занять у даних групах було сприяння створенню у дошкільників позитивного емоційного настрою; формуванню вміння звільнятися від напруження, скутості; розвитку і корекції емоційної сфери дітей; навчання комунікативної та невербальної поведінки; психокорекція проявів тривожності, агресивності, невпевненості, імпульсивності у дітей старшого дошкільного віку. Після проведення занять корекційно-розвивальних програм діти оволоділи навичками самоконтролю негативних емоційних станів, а також навчились розслаблятись і знімати психом'язове напруження. Це сприяло позитивній психологічній атмосфері у групі.
Систематично проводилися корекційно-розвивальні заняття з дошкільниками різних вікових груп, метою яких є розумовий та емоційний розвиток. Проведення занять допомогло дітям зробити перші кроки до самопізнання й саморозуміння, ознайомити їх з пізнавальною та емоційною сферами людини, розвинути пам'ять, увагу, мислення, а також розкрити їх «Я-образ».
Проведено ряд тренінгів, семінарів та інших інтерактивних форм роботи з педагогами: тренінгові заняття «Шлях до себе», «Педагогічне спілкування», «Крок до успіху», «Педагогіка розуміння»; семінар-практикум «Нейрогімнастика». З метою профілактики емоційного вигорання започатковано проведення засідань клубу «Мелодія душі».
Аналізуючи ефективність даних заходів та активність на них педагогів, слід зауважити, що потрібно зосередити увагу на формуванні мотивації педагогів до самовдосконалення у різних сферах життя, зокрема і в педагогічній діяльності шляхом активізації настановлення вихователя на цінність самореалізації у своїй діяльності.
Щомісяця відбувалися тематичні засідання клубу «Турботливі батьки. Це дозволило батькам знайти оптимальні шляхи спілкування з дитиною, викорис¬товувати адекватні методи виховання й роз¬витку дитини, умов її повного прийняття.
Щоб допомогти дорослим усвідомити свій суб'єктивний потенціал у розвитку цілісного бачення, становлення особистості дитини; засвоїти знання про вікові особливості дітей та їх психічний розвиток; встановити взаєморозуміння у відносинах: «батьки - співробітники дошкільного закладу» - «батьки - дитина», було проведено заняття для батьків дітей ранніх груп «Раннє дитинство».
Заходи для батьків майбутніх першокласників (рекомендації: «Батьківські секрети успішної підготовки до школи»; папка-пересувка «Готовність до школи»; індивідуальні консультації) дали змогу привернути увагу батьків до проблеми психологічної готовності дітей до школи, підвищити їх психологічну компетентність.
З метою підвищення рівня професійної майстерності педагогів і їхньої самоосвіти було проведено:
• лекції «Психічні особливості дітей дошкільного віку», «Нові діти: причини аномальної поведінки сучасних дітей»;
• виступи «Щоденне уникнення стресу», «Особливості шкільної зрілості хлопчиків та дівчаток», «Дитина переживає горе: запобігаємо помилкам педагогічного спілкування», «Мистецтво спілкування з дитиною дошкільного віку»;
• презентацію «Вікові кризи: дитинство, отроцтво, юнацтво».
Також надавались:
• інформація «Особливості педагогічного підходу до дітей із важкою формою адаптації»;
• поради «Як налагодити контакт із дитиною під час першої зустрічі», «Дитина-агресор: як завадити неприпустимій поведінці», «Забіякуваті капризулі, або як розв'язати конфліктну ситуацію між дітьми», «Умій володіти собою»;
• рекомендації «Основні правила партнерства з дитиною».
У вихованні дитини, у постійних контактах із нею дорослим, як батькам так і педагогам, необхідно прагнути до створення між ними почуття довіри, безболісного подолання різних непорозумінь, до педагогічної доцільності. Цьому сприяла просвітницька робота, яка реалізовувалася у різноманітних заходах (круглих столах, виступах, нарадах), куточках, розміщених у кожній групі, та куточку психолога. А також у буклетах, папках-пересувках та індивідуальних консультаціях за запитом.
Аналізуючи роботу за минулий рік, слід зауважити, що потрібно зосередити увагу на ефективній роботі по забезпеченню сприятливих умов для швидкої адаптації дітей до дошкільного закладу, психологічному супроводу дітей старшого дошкільного віку в період підготовки до шкільного навчання.
Враховуючи результативні надбання та недоліки в роботі дошкільного навчального закладу за минулий навчальний рік, виходячи з головних завдань ДНЗ, психологічна служба ставить перед собою на новий 2017-2018 н.р. головні напрямки роботи:
- створення сприятливих умов для швидкої адаптації дітей до дошкільного закладу;
- супровід здібних та обдарованих дошкільників;
- супровід сімей та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах;
- супровід сімей та дітей, учасників АТО;
- супровід дітей, які потребують посиленої психолого-педагогічної уваги;
- забезпечення психологічного супроводу організації інклюзивного навчання дошкільників;
- проведення розвивальної роботи з педагогами для покращення взаємостосунків з дітьми;
- проведення просвітницької роботи з метою реалізації Державних, комплексних, обласних та міських програм;
- здійснення психологічного супроводу дітей старшого дошкільного віку в період підготовки до шкільного навчання.
У закладі створена відповідна система органів управління. Управління дошкільним навчальним закладом здійснювалося на основі законодавчих, правових та нормативних документів. Управлінські дії виконувалися у відповідності з розділом VII «Управління дошкільним закладом» чинного Статуту.
Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснювала його завідувач Дуда І.А., яка координувала роботу всіх служб нака¬зами різного характеру. Ведеться дві книги кадрових наказів і наказів з основної діяльності.
Розробка заходів щодо виконання рішень нормативних та інших документів велася своєчасно.
В дошкільний заклад у 2016/2017 навчальному році були зараховані діти віком від 2-х до 6-и років за медичними показниками та медичними картками, за заявами батьків та свідоцтвами про народження дитини. Комплектація груп дітьми в ДНЗ відбувається відповідно до законодавчих вимог. Була створена база даних дітей у програмі «Міська освітня мережа «Дошкілля».
Ділова документація з питань прийому дітей та їх вибуття проводилася за встановленою формою відповідно до нормативних вимог Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах (наказ МОН України від 01.10.2012 р. № 1059).
В дошкільному навчальному закладі проводилася робота щодо відстеження відвідування дітьми закладу. Своєчасно заповнювалася книга щоденного відвідування дітей, в кожній віковій групі ведеться журнал щоденного відвідування дітей за встановленою формою. Питання відвідування дітьми груп знаходиться на постійному контролі завідувача.
Завідувачем постійно контролювалося виконання річного плану. Згідно аналізу вносилися корективи до нього. Систематично здійснювався контроль за організацією харчування дітей, медичної роботи, проведенням освітньо-виховної, оздоровчо-профілактичної роботи, виконанням режимних моментів, рівнем компетентності дітей з різних розділів програми. Результати контролю обговорювалися на виробничих нарадах.
На основі аналізу навчально-виховної роботи визначалися проблемні завдання колективу, формулювалася тема педагогічної ради. Наради при завідувачі проводилися за потреби. Питання, які виносилися на ці наради, пов'язані з рішенням різноманіт¬них напрямків роботи колективу. За звітний період проведено 9 нарад.
За результатами вивчення освітньо-виховного процесу фор¬мулювалися висновки, складалися пропозиції. Високу результативність, професіоналізм та якість своєї праці, нові підходи до організації життєдіяльності дитини продемонстрували педагоги закладу : Якубіцька С.П., Поліщук Л.В., Марченко С.М., Данилюк Н.В., Мазур Н.В., Маковійчук С.Б., Кріт А.П., Голуб Л.П..
Вивчення стану навчально-виховної діяльності, результативності роботи педагогічного колективу здійснювалося за допомогою різних видів контролю: спостереження за діяльністю педагогів, анкетування педагогів та батьків, аналізу відкритих занять, аналізу контрольних зрізів, аналізу стану здоров'я дітей. Всі види контролю, які були заплановані, здійснені своєчасно, відображені в наказах, довідках та доведені до відома працівників.
Завдання для вдосконалення системи управління ДНЗ на наступний етап розвитку залишається:
• посилення горизонтальних і вертикальних зв'язків між усіма ланками управління;
• поповнення банку інформації, на основі якого можна чітко аналізувати та коректувати освітню ситуацію в ДНЗ.
Адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Так на виконання Угоди з охорони праці між адміністрацією та профспілковим комітетом були розроблені комплексні заходи з організації безпечних умов праці відповідно до колективного договору та роботи з охорони праці у ДНЗ на 2016/2017 навчальний рік. Два рази на рік на профспілкових зборах заслуховувався аналіз її виконання.
Ознайомлення працівників дошкільного закладу з директивними документами щодо охорони праці носили системний характер. Це сприяло поліпшенню профілактичної роботи щодо безпеки навчання і праці, запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій під час освітнього процесу та у побуті. Головним завданням такої роботи є привернення уваги колективу навчального закладу, батьків, громадськості до проблем охорони праці, допомога в усвідомленні пріоритетності безпечного та нешкідливого проведення освітнього процесу.
Випадків травматизму виробничого характеру в дошкільному закладі не зафіксовано.
Випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу упродовж року не виявлено. З метою безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку та вироблення у них стереотипів безпечної поведінки в групах один раз на тиждень проводилася поглиблена робота з цього питання. Діти отримували знання про норми поведінки у надзвичайних ситуаціях екологічного, техногенного, природного характеру. Вихователі приділяли багато уваги вивченню правил електробезпеки, поведінки з незнайомими людьми, ознайомленню з небезпечними ситуаціями природного характеру (землетрус, ожеледь, повінь, тощо). Крім того у світлі програми для дітей від двох до семи років «Дитина» вихователі навчали дітей засобам збереження свого здоров'я і здоров'я оточуючих. В цій роботі надавали перевагу методу моделювання, аналізу певних ситуацій, бесідам, урокам практичного життя.
На достатньому рівні пройшли Тиждень знань безпеки дитини та Тиждень безпеки дитини , під час яких в кожній групі було перевірено загальний стан роботи з охорони життя та здоров'я дітей. За результатами перевірки виявлено, що робота з даного питання проводиться на достатньому рівні. Стан приміщень навчального закладу та параметри мікроклімату задовільні, відповідають вимогам гігієни навчання та праці згідно з «Санітарним регламентом дошкільних навчальних закладів», затвердженим МОЗ України від 24.03. 2016 році № 234.
Вихованці старших груп № 4,5,7,14 взяли участь у міському конкурсі малюнку «Навчальний рік без ДТП».
З метою дотримання техніки безпеки, запобігання нещасним випадкам та збереження здоров'я кожного вихованця, з працівниками закладу, відповідно робочим місцям, проведені вступні, первинні, повторні, цільові інструктажі. У період 2016/2017 навчального року, у жовтні та у травні, комісією проведено обстеження технічного стану будівлі, приміщень. Складено акт з метою усунення виявлених пошкоджень.
Постійно здійснювався контроль за необхідними і безпечними умовами праці за участю завідувача ДНЗ, комісії з охорони праці. Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядалися на виробничих нарадах, на загальних батьківських зборах. Робота з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі проводилась на достатньому рівні.
Одна з важливих проблем, над якою працював педагогічний колектив - вдосконалення роботи зі школою та батьками щодо забезпечення наступності, перспективності та спадкоємності в роботі з дітьми старшого дошкільного віку та учнями перших класів, створення розвивального життєвого простору. Головною умовою забезпечення наступності у вихованні і навчанні в 2016/2017 навчальному році була спрямованість педагогічного процесу дитячого садка і школи на всебічний розвиток особистості дитини. З огляду на це необхідним став зв'язок програм, методів і форм навчання в дитячому садку і початковій школі.
Педагоги обох ланок підтримували тісний взаємозв'язок. На початку навчального року відбулася зустріч педагогів дошкільного закладу та школи-колегіуму № 29 щодо забезпечення наступності. У ході зустрічі презентувалася робота нашого закладу, укладено угоду про співпрацю, узгоджено спільний план роботи. Згідно плану роботи, виконані заходи, зокрема, методичний тиждень, спортивні свята, екскурсії. Протягом навчального року були організовані цільові прогулянки до школи (вересень), також екскурсії дітей, а саме: на свято першого дзвоника (вересень), у шкільний спортзал (жовтень), бібліотеку (лютий), у класні кімнати (березень).
Вихователями відстежувалися результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи.
Проводилися зустрічі вчителів з дітьми та батьками груп старшого дошкільного віку №4,5,7,14. На батьківські збори запрошувались вчителі.
У травні 2017 року було проведено тематичне вивчення в старших групах №4,5,7,14 «Підготовка дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі». Моніторинг стану готовності до шкільного навчання дітей-випускників виявив позитивну динаміку щодо готовності дітей до школи.
У цілому рівень компетентності дітей 6-го року життя, згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти та згідно розділів програми «Дитина» - достатньо високий.
Як свідчення ефективності даної роботи є й той факт, що в 2017 році з 120
випускників дошкільного закладу - 69(57%) продовжать навчання у НВК школі-колегіумі № 29.
Вихователі постійно здійснювали інформаційно - роз'яснювальну роботу з батьками: оновлювали папки-пересувки «Що потрібно першокласнику», проводили бесіди, щодо зміцнення здоров‘я дітей, попередження дитячого травматизму, розвитку та виховання дошкільників, надавалась консультативна допомога і рекомендації. Роботу з наступності ДНЗ та ЗНЗ можна вважати достатньою.
На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», відповідно до розробленого плану заходів на виконання Міської програми організації роботи з дітьми , які не відвідують дошкільні заклади на період 2013-2017р.р., та з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку від народження до шести років в дошкільному закладі створено робочу групу, яка складає списки дітей дошкільного віку, на підставі документів первинного обліку громадян, по закріпленій території обслуговування за дошкільним закладом. Створений банк даних. Враховуючи, що велика кількість дітей з різних причин не відвідують дошкільні навчальні заклади, а переважна більшість батьків потребують спеціальної методичної, діагностичної допомоги для здійснення виховних функцій, особливо у підготовці дітей до школи, дошкільний заклад у минулому році здійснював роботу щодо задоволення потреб громадян у вихованні та навчанні дітей 5-річного віку. Налагоджується зв'язок з цими сім'ями з метою розширення інформації про роботу дошкільного закладу, роз'яснювальної роботи серед батьків щодо необхідності здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти. Педагогами були розроблені анкети для батьків п'ятирічок, розіслані візитки дошкільного закладу, батьки разом з дітьми запрошувались на різноманітні індивідуальні, групові, масові заходи, які проводились в ДНЗ.
Так для батьків проведено «День відкритих дверей», під час якого вони ознайомилися із дошкільним закладом, побували на заняттях.
Для інтерактивного спілкування з батьками на сайті ДНЗ розміщено матеріали з питань підготовки дітей до школи.
До послуг батьків створений бібліотечний фонд дитячої літератури, посібники, матеріали кращого досвіду родинного виховання.
В минулому році стояла на обліку 54 дитини віком від 3 до 6-ти років. З них дітей п'ятирічного віку 9, всі вони були охоплені дошкільною освітою через навчально-виховні заклади приватних та державних форм власності.
Реалізація поставлених завдань є ефективною у разі усвідомлення батьками потреби взаємодії з педагогами у процесі виховання власних дітей, тому поради батькам надавалися відповідно до їх запитів.
В дошкільному закладі створені всі умови для повноцінного фізичного розвитку та оздоровлення дошкільників. Робота була спрямована на збереження та зміцнення здоров'я, своєчасний розвиток та належне функціонування всіх органів і систем, підвищення працездатності й запобігання фізичній і психічній втомлюваності дитячого організму, залучення малюків до здорового способу життя, співіснування в соціумі. Все це передбачало міцних життєво важливих рухових, культурно-гігієнічних умінь і навичок, правильної постави, ігрових дій, розвитку фізичних якостей, безпечної поведінки у довкіллі, системи знань про власний організм та здоров'я, значення режиму харчування, діяльності і відпочинку, фізичних вправ, загартування.
Усі форми роботи з дітьми в ДНЗ забезпечили активність рухового режиму у межах встановленої тривалості перебування на свіжому повітрі через проведення відповідних дитячому віку режимних моментів. Вихователями застосовувалися різні форми роботи у достатній кількості й раціональному поєднанні. Вихователі дотримувалися вимог з огляду на необхідність забезпечити дитячу природну потребу в рухах та обсягах рухової активності дітей. Рівень фізичного розвитку дітей достатній.

 

  З порівняльного аналізу видно, що загальний рівень оволодіння основними рухами збільшився на 13% в групах молодшого дошкільного віку, на 11% в середніх та 10 % в старших.
Особлива увага приділялася аналізу занять з фізкультури, як основної форми організованого навчання дітей, проведенню ранкової гімнастики, гімнастики пробудження, виконанню основних рухів та фізичної витривалості дітей. Упродовж року проводився медико-педагогічний контроль, який визначив, що щільність проведених занять коливалась в межах норми, рівень фізичних навантажень на організм дитини оптимальний, дотримувався режим рухової активності дітей, правильність побудови занять відповідає вимогам програми та віковим особливостям дітей. Поглиблений медичний огляд дітей лікарями-спеціалістами проводився згідно з графіком. За результатами медичного огляду та антропометричними даними в групах були складені «Листки здоров'я», згідно з яким проводилося маркування меблів, здійснювався індивідуальний підхід під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму упродовж дня, підборі рухливих ігор, ігор-естафет, різних видів гімнастики (ранкова, пробуджуюча, дихальна). Дозування фізичного навантаження на дитячий організм відбувалося відповідно до фізкультурних груп.
Чільне місце в забезпеченні достатньої рухової активності малюків посідали прогулянки. Наявність свіжого повітря, фізичних навантажень дають гарний загартовуючий ефект, внаслідок чого зменшилась кількість дітей, які часто хворіють.
Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачає надання дітям першої медичної допомоги та профілактиці захворювань, для цього перед навчальним роком медичні сестри поновляють медичні препарати для надання допомоги, перев'язочний матеріал та дезінфікуючі засоби, у системі здійснюється огляд дітей лікарем дошкільного закладу двічі на рік, диспансерна група дітей направляється до лікарів-фахівців та лабораторне обстеження, про що свідчать записи у формах № 026/0.
Медичний персонал забезпечував проведення санітарно-просвітницької роботи серед колективу та батьків вихованців з питань здорового способу життя, фізкультурно-оздоровчої роботи, загартування, раціонального харчування, попередження різноманітних інфекційних захворювань. Систематично ведеться аналіз захворюваності, результати подаються у формі звітів в ЦПМСД №5. Питання зміцнення та охорони здоров'я малюків заслуховувались на педагогічних радах, загальних зборах трудового колективу, виробничих нарадах, на нараді при завідувачі, ухвалювались дієві рішення.
Медичними пра¬цівниками виконаний річний план роботи на 100 %.
Висока якість дошкільної освіти свідчить про раціональну організацію режиму життя дітей, чергування навчальної з іншими видами розвивальної діяльності.
В закладі функціонують дві санаторних групи: № 15 для дітей з малими та згасаючими формами туберкульозу і №16 для дітей з серцево-судинними захворюваннями. В групах оздоровлювалося 41 дитина: 19 - в групі №15 та 22 - в групі №16. Вихователі цих груп здійснювали поглиблену роботу по оздоровленню дітей, використовуючи нетрадиційні форми та методи загартування: дихальна гімнастика, психогімнастика, аромотерапія, фітотерапія, казкотерапія, часникотерапія, різні види масажів.
Також зміцненню та укріпленню здоров'я вихованців санаторних груп сприяли організовані заняття гуртків: «Здоров'ячки», (група №15) та «Цілющі краплинки», (група №16).
Пріоритетними завданнями санаторних груп на наступний навчальний рік є:
• сприяння зміцненню пристосувальних механізмів організму дітей з розладами здоров'я;
• створення сприятливих умов для психологічного та соціального благополуччя особистості.
Вся лікувально-профілактична, оздоровча та протиепідемічна робота в закладі проводилась на належному рівні, що допомогло суттєво знизити захворюваність дітей дошкільного віку. Порівняльний аналіз захворюваності дітей показав, що захворюваність за 2015-2016 н.р. склала 293 випадків , за 2016-2017 н.р.- 251 випадки. Зменшилась кількість випадків інфекційних захворювань та гострих распіраторних інфекцій. Зовсім відсутні такі захворювання, як кір, кишкові інфекції, пневмонії, травми . За 2016-2017 навчальний рік відвідування дітьми дитячого садка становило 44 %. Продовження...


Дата: 2017-11-29 13:00:29