Наш навчальний заклад
Булінг
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом КЗ «ДНЗ №36 ВМР» 
від 03.09.2019 № 256
Схвалено педагогічною радою (протокол № 1 від 27.08.2019)

 

Положення про порядок розгляду випадків булінгу (цькування)
в КЗ «ДНЗ №36 ВМР»
1. Загальні положення
1.1. Булінг (цькування) - діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого.

1.2. Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

 •  систематичність (повторюваність) діяння;
 • наявність сторін - кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);
 • дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.
2. Повноваження керівника КЗ «ДНЗ №36 ВМР» та уповноважених ним осіб щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню)
2.1. Керівник комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад №36 Вінницької міської ради» (далі - КЗ «ДНЗ №36 ВМР» ):
 • здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг;
 • забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування);
 • з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
 • розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;
 • повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.
2.2. Практичний психолог забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування).
2.3. Вихователь-методист забезпечує:
 • реалізацію просвітницького напрямку всіх учасників освітнього процесу шляхом організації тематичних заходів, бесід, консультацій з метою формування навичок толерантної та ненасильницької поведінки, спілкування та взаємодії;
 • прозорість та інформаційну відкритість шляхом формування та оприлюднення на веб-сайті КЗ «ДНЗ №36 ВМР» , розміщення в інформаційних куточках для батьків здобувачів освіти інформацію та нормативно-правові акти з питань щодо протидії булінгу: план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти; порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування); правила поведінки здобувача освіти з закладі освіти.
2.4. Педагогічні працівники КЗ «ДНЗ №36 ВМР»:
 • забезпечують здобувачам освіти захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю;
 • повідомляють керівника ЗДО про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб;
 • сприяють керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);
 • виконують рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.
3. Діяльність Комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) КЗ «ДНЗ №36 ВМР»
3.1. Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) КЗ «ДНЗ №36 ВМР» (далі - Комісія) створюється наказом керівника ЗДО та скликається для прийняття рішення за результатами розслідування про факти булінгу (цькування).
3.2. В своїй діяльності Комісія керується Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про освіту», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами з питань щодо протидії булінгу (цькуванню).
3.3. До складу Комісії можуть входити керівник закладу, педагогічні працівники, (у тому числі практичний психолог), батьки постраждалого та булера та інші заінтересовані особи.
3.4. Комісія діє відповідно до Порядку подання та розгляду (з дотриманням конфеденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в КЗ «ДНЗ №36 ВМР», Порядку реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в КЗ «ДНЗ №36 ВМР» та відповідальність осіб, причених до булінку (цькування).
3.5. Засідання Комісії скликається керівником КЗ «ДНЗ №36 ВМР» для розгляду та неупередженого з'ясування обставин випадків булінгу (цькування) в КЗ «ДНЗ №36 ВМР» відповідно до заяв, що надійшли.
3.6. У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою, про що керівник закладу освіти має повідомити постраждалого.
3.7. Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.
3.8. потерпілий чи його/її представник також можуть звертатися відразу до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Служб у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування).
4. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфеденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти
 • Учасники освітнього процесу подають заяву керівнику закладу освіти про випадки булінгу по відношенню до дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.
 • Керівник закладу освіти розглядає заяву в день її подання та видає рішення про проведення розслідування.
 • Проводиться повне та неупереджене розслідування щодо випадків булінгу (цькування) з залученням осіб від яких отримали інформацію.
 • Керівник закладу освіти для прийняття рішення за результатами розслідування створює наказом комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) та скликає засідання для прийняття рішення за результатами розслідування та виконання відповідних заходів реагування.
 • Рішення Комісії реєструється в окремому журналі, зберігається в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.
 • Потерпілий чи його/її представник також можуть звернутися відразу до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Служби у справах дітей.
5. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причених до булінку (цькування)
 • В разі підтвердження факту вчинення булінгу (цькування), за результатами розслідування та висновків Комісії, повідомляються уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та служби у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в КЗ «ДНЗ №36 ВМР»
 • Виконується рішення та рекомендації Комісіїв КЗ «ДНЗ №36 ВМР».
 • Надаються соціальні та психолого-педагогічні послуги здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу.
 • Керівником КЗ «ДНЗ №36 ВМР» або уповноважені ним особи відповідно чинного законодавства та в межах повноважень здійснюють контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) восвітньому закладі
6. Права та обов'язки учасників освітнього процесу
6.1.Здобувачі освіти:
6.1.1. мають право на:
 • повагу людської гідності;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю здобувача освіти;
 • отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування).
6.1.2. зобов'язані:
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров'я, здоров'я оточуючих, довкілля.
6.2. Працівники, які залучаються до освітнього процесу:
6.2.1. мають право на:
 • захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю.
6.2.2. зобов'язані:
 • повідомляти керівника КЗ «ДНЗ №36 ВМР» про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).
6.3. Батьки здобувачів освіти:
6.3.1. мають право на:
 • отримувати інформацію про діяльність КЗ «ДНЗ №36 ВМР» , у тому числі - щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;
 • подавати керівнику КЗ «ДНЗ №36 ВМР» або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;
 • вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.
6.3.2. зобов'язані:
 • виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров'я, здоров'я оточуючих і довкілля;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
 • дбати про фізичне і психічне здоров'я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
 • формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • сприяти керівнику КЗ «ДНЗ №36 ВМР» у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);
 • виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.
7. Прикінцеві положення
7.1. Положення про порядок розгляду випадків булінгу (цькування) в КЗ «ДНЗ №36 ВМР» (далі - Положення) затверджується рішенням педагогічної ради КЗ «ДНЗ №36 ВМР»та затверджується наказом керівника КЗ «ДНЗ №36 ВМР». .
7.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням педагогічної ради КЗ «ДНЗ №36 ВМР» та відповідно до наказу керівника КЗ «ДНЗ №36 ВМР».
Порядок подання (з дотриманням конфіденційності) заяви про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти 
 1. Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов'язково повідомити керівника освітнього закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.
 2. На ім'я керівника закладу пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок боулінгу (цькування).
 3. Керівник закладу видає наказ про проведення розслідування та створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання.
 4. До складу такої комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівник освітнього закладу та інші зацікавлені особи.
 5. Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.
 6. Потерпілий чи його/її представник також можуть звернутися відразу до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Служби у справах дітей.
План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу
в КЗ «ДНЗ № 36 ВМР»
 
№ з\пНазва заходу Відповідальні за контроль та виконанняТермін 
 1

Бесіди із здобувачами освіти щодо набуття мінь та навичок ненасильницької поведінки

Практичний
психолог
 Постійно
 2Консультації для сімей здобувачів освіти при вступі дітей до ЗДО із Законом України «Про охорону дитинства» (розділ 2. Права та свободи дитини ст. 8, 10)Завідувач, практичний психолог За планом
 3Тематичний брифінг з переглядом та обговоренням відео сюжетів для педагогів щодо ненасильницьких методів поведінки та виховання, вирішення конфліктів, управління власними емоціями та подолання стресуПрактичний психолог Жовтень 2019
 4 Інформаційно-просвітницькі заходи з учасниками освітнього процесу з питань
запобігання і протидії булінгу у координації із службами у Справах дітей, підрозділами органів Національної поліції України,
громадськими організаціями тощо.
Завідувач, вихователь- методист, практичний психологУпродовж року
 5Розміщення нормативно-правових документів, телефонів довіри на інформаційних стендах та веб-сайті ЗДО для ознайомлення батьківської громадськостіВихователь- методист, практичний
психолог
За запитом
 6Невідкладне інформування, у разі виявлення випадку булінгу, відповідних органів, визначених Законом України від 18.12.2018 № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»
 ЗавідувачУ разі виявлення випадку
 7Надання психолого-педагогічних послуг учасникам освітнього процесу, які вчинили
булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу
Вихователь- методист, практичний
психолог
За запитом
 8Створення комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в ЗДО № 36 (далі - Комісія)
ЗавідувачУ разі виявлення
випадку
 9Розслідування встановлених фактів булінгу (цькування) відповідно до чинного
законодавства та межах повноважень
КомісіяУ разі виявлення
випадку