Наш навчальний заклад
Новини
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.05.2011 р. № 1/9-389

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.05.2011 р. № 1/9-389

Міністерство звертає увагу на дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу.

Так, згідно зі ст.53 Конституції України ко­жен має право на освіту. Держава забезпечує до­ступність дошкільної освіти в державних і кому­нальних навчальних закладах. Згідно з рішенням Конституційного суду України від 04.03.2004 р. № 5-рп/2004 доступність освіти, як конституцій­на гарантія реалізації права на освіту, означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту і держава має створити можливості для реалізації цього права.

Відповідно до ст.34 Закону України "Про освіту", прийом дітей в дошкільні навчальні за­клади проводиться за бажанням батьків. Згідно зі ст. 36 Закону "Про дошкільну освіту" бать­ки мають право вибирати дошкільний навчаль­ний заклад. У відповідності з п. 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердже­ного постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. №305, прийом дітей у дошкільний навчальний заклад здійснюється керівником про­тягом календарного року на підставі заяви бать­ків або осіб, які їх замінюють, медичної картки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження. Для прийому дітей до дошкіль­ного навчального закладу (групи) компенсуючого типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіаль­ного лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою.

Довідка, форма якої затверджена нака­зом Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.1999 р. № 302 "Про затвердження форм об­лікової статистичної документації, що використо­вується в поліклініках (амбулаторіях)", видається на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебу­вання у цьому закладі, а також якщо їй проведе­но профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хвори­ми на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

Наразі, згідно зі ст. 12 Закону України "Про охорону дитинства" батьки несуть відпові­дальність за стан здоров'я дитини, її фізичний розвиток. Відповідно до ст. ст. 12,15 Закону Украї­ни "Про захист населення від інфекційних хвороб" медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, зобов'язані надавати об'єктивну інформацію особам, яким проводять щеплення або їх законним представникам, про ефективність профілактичних щеплень і можли­ві післявакцинальні ускладнення. Особам, що не досягли п'ятнадцятирічного віку, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків, які мають право відмовити­ся від щеплень за відсутності повної об'єктивної інформації про вплив щеплень на стан здоров'я і подальші наслідки.

Дане право на відмову від щеплень закріплене і в п. 18 "Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень", затвердженого нака­зом МОЗ України від 03.02.2006 р. №48. У разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при благополуч­ній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів, вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.

Питання про відвідування дошкільного на­вчального закладу дітьми, батьки яких відмов­ляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією, згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України № 434 29.11.2002 р. та затвердженого цим наказом орі­єнтовного "Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільно­го та шкільного загальноосвітнього навчального закладу".

Враховуючи вище зазначене, відмова керів­ника дошкільного навчального закладу прийняти дитину до закладу без відповідних профілактич­них щеплень суперечить чинному законодавству України. За наявності відповідних медичних до­відок встановленого зразка з висновком лікаря, у якому зазначено, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, керівник закладу зобов'язаний прийняти дитину до закладу. Зміст листа просимо довести до відома міс­цевих органів управління освітою, керівників до­шкільних навчальних закладів.

Заступник Міністра       Б. М. Жебровський

 


Дата: 2012-02-18 14:43:15